Odkazy

Edičný portál Ministerstva školstva SR https://edicnyportal.iedu.sk/sk/hlavna-stranka
Ministerstvo školstva SR http://www.minedu.sk/
Moderná škola http://www.modernaskola.sk/
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku http://www.pf.ku.sk/
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave http://www.truni.sk/
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave http://www.fedu.uniba.sk/
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína filozova v Nitre http://www.pf.ukf.sk/
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici http://www.pdf.umb.sk/
Slovenská pedagogická knižnica http://www.spgk.sk/
Štátna školská inšpekcia http://www.ssiba.sk/
Štátny inštitút odborného vzdelávania http://www.siov.sk/
Štátny pedagogický ústav http://www.statpedu.sk/sk/
Učiteľské noviny http://www.ucitelskenoviny.eu/
Ústav informácií a prognóz školstva http://www.uips.sk/
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie http://www.vudpap.sk/
Generálne riaditeľstvo MPC http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Bratislava http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Banská Bystrica http://www.buxus.mpcbb.sk/
RP MPC Prešov http://www.mcpo.edu.sk/
RP MPC Trenčín http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Košice http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Trnava http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Nitra http://www.mpc-edu.sk/
RP MPC Žilina http://www.mpc-edu.sk/
Spoločnosť pre predškolskú výchovu v slovenskej republike http://www.spv-zv.sk/
Zelená škola projekt pre základné a stredné školy http://www.sazp.sk/
Elektronická zbierka zákonov http://www.zbierka.sk/
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií http://jaspi.justice.gov.sk/
Správa registratúry v kocke nedostupne
CECDES Conferences http://www.cecde.ie/
EURACTIV http://www.euractiv.sk/
Medzinárodné spravodajstvo OMEP http://www.worldomep.org/en/news/
Omep World http://www.worldomep.org/
OMEP Europe http://www.euromep.org/