Výročná správa 2017

Správa o činnosti SV OMEP 2017