Kontaktné údaje

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vydavateľ: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Adresa redakcie: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Materská škola Jurkovičova 17, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Periodicita: 2x ročne (prvé číslo v slovenskom a českom jazyku; druhé číslo v anglickom jazyku)

Jazyk: slovenský, český; anglický

e-mail: institutio.infantium@gmail.com

webové sídlo: www.omep.sk

IČO vydavateľa: 30812593

Rukopisy sa prijímajú v MS WORD; Calibri; okraje úzke; riadkovanie 1,5; strany v dokumente nečíslovať. Žiadame autorov, aby nepoužívali poznámky pod čiarou ani za textom.