PUBLIKAČNÁ ETIKA

PUBLIKAČNÁ ETIKA

Etické zásady vedeckého recenzovaného časopisu Institutio infantium vychádzajú z materiálu Best Practice Guidelines for Journal Editors vytvorenom Výborom pre publikačnú etiku (Commitee on Publication Ethics – COPE) a Publikačnej etiky časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 

 • Všetky zaslané rukopisy prechádzajú recenzným konaním dvoma recenzentmi, ktorí sú členmi redakčnej alebo vedeckej rady časopisu. Recenzný proces je anonymný – recenzenti nepoznajú mená autorov a autori nemajú prístup k informácii o tom, kto je recenzentom ich rukopisu. Recenzenti posúdia charakter rukopisu, orientujú sa na aktuálnosť, prínos spracovanie problematiky, úroveň vedeckého a odborného jazyka (podľa zverejnených kritérií na vedecké štúdie a odborné články). Recenzenti sa v posudku jednoznačne vyjadria, či odporúčajú rukopis na publikovanie (príp. po jeho prepracovaní) alebo ho neodporúčajú publikovať.
 • V prípade rozdielnosti pri hodnotení rukopisu recenzentmi, rukopis prejde ďalším posúdením tretím recenzentom, ktorý bude smerodajný pri prijatí, resp. odmietnutí rukopisu. 
 • Šéfredaktorka, členovia redakčnej rady a ani recenzenti nemôžu zverejniť akékoľvek informácie o predložených alebo recenzovaných materiáloch nezávislým osobám.
 • Zaslané rukopisy nemôžu byť už publikované alebo prechádzať recenzným konaním v rámci iného časopisu. V prípade akýchkoľvek pochybností recenzenti môžu požiadať autora (autorov) rukopisu o dodatočnú dokumentáciu alebo rukopis zamietnuť.
 • Nepublikované materiály nebudú použité bez súhlasu autora (autorov). Autorom budú vrátené a odstránené z databázy vydavateľa. 
 • V prípade zverejňovania fotografií musí autor rukopisu priložiť súhlas na jej zverejnenie od autora fotografie prípadne od osôb, ktoré zobrazuje. Pri obrázkoch, grafoch a tabuľkách je povinný uviesť zdroj. 
 • Šéfredaktorka je zodpovedná za neustále rozvíjanie a skvalitňovanie vedeckej a odbornej úrovne rukopisov publikovaných v časopise, ako aj za ochranu slobody prejavu.
 • Šéfredaktorka monitoruje a zabezpečuje publikačnú etiku a komunikuje s kompetentnými osobami v prípade akýchkoľvek chýb a nedostatkov pri publikovaní rukopisov.
 • Šéfredaktorka hodnotí rukopisy na základe ich obsahu, bez ohľadu na osobnosť, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie, štátnu alebo politickú príslušnosť autora (autorov).
 • Autori sú povinní zverejňovať vo svojich rukopisoch len originálne a autentické údaje s korektným uvádzaním použitej literatúry. 
 • V prípade, keď autor(i) vo svojom rukopise použijú výsledky vedeckej práce alebo myšlienky iných autorov, sú povinní pôvodné zdroje dôsledne uvádzať či citovať.
 • Predkladané rukopisy musia byť doplnené relevantným zoznamom bibliografických údajov podľa v časopise zverejnených pokynov pre prispievateľov.
 • Akákoľvek forma plagiátorstva alebo použitie nepravých údajov je neprijateľná.
 • V závere rukopisu štúdie alebo článku je možné uvádzať poďakovanie alebo vymedziť aktuálnosť štúdie v rámci riešenia vedeckovýskumných projektov.
 • Všetky recenzné posudky musia byť objektívne, vypracované v súlade s vedeckou, odbornou a metodologickou normou v edukačných vedách a s ohľadom na kritériá vedeckej štúdie a odborného článku, ktoré definuje a zverejňuje vydavateľ. 
 • Recenzenti nie sú v konflikte záujmu s recenzovanými rukopismi.
 • Recenzenti zaobchádzajú s recenzovanými rukopismi dôverne.