Predsedníctvo

Funkcia: Meno a Priezvisko:
Predseda PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Podpredseda PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.
Tajomník Mgr. Jarka Kreškóciová
Hospodár Mgr. Gabriela Minčáková
Členovia revíznej komisie: PaedDr. Ivana Jančová
PaedDr. Elena Krempaská
PaedDr. Dagmar Krupová
Ďalší členovia predsedníctva: PaedDr. Ľubica Dobrotová
Mgr. Jana Íllešová
Ing. Katarína Koledová
PhDr. Lívia Klostermannová
Dagmar Lapšanská