PROCEDÚRA RECENZOVANIA ŠTÚDIE A ČLÁNKU

PROCEDÚRA RECENZOVANIA ŠTÚDIE A ČLÁNKU

  • Pre každý rukopis sú z redakčnej a vedeckej rady oslovení dvaja odborníci. V prípade potreby sú oslovení aj externí recenzenti. 
  • Autor nepozná mená recenzentov, ani recenzenti nepoznajú totožnosti autorov rukopisu. 
  • Príspevky budú posúdené do 60 pracovných dní od dátumu uzávierky prijímania rukopisov do čísla.
  • Pri posúdení rukopisu sa posudzuje úroveň teoretického spracovania problematiky, vedecký jazyk, vedecká kvalita metodológie, originalita a kvalita diskusie rukopisu (podľa normy a tradície v edukačných vedách s ohľadom na zverejnené kritériá pre posúdenie vedeckej štúdie a odborného článku). 
  • Výsledkom recenzného posúdenia môže byť: a) súhlas s publikovaním; b) odporúčanie vykonania úprav rukopisu autorom alebo c) nesúhlas s publikovaním. 
  • V prípade zhodných výsledkov posúdenia oboma posudzovateľmi bude redakčná rada rešpektovať výsledok a postupovať podľa neho. V prípade rozdielnych záverov recenzentov, šéfredaktorka vymenuje tretieho recenzenta, ktorého posudok bude rozhodujúci pri otázke publikovania, resp. odmietnutia rukopisu. 
  • Doba posúdenia rukopisu tretím recenzentom je max. 10 pracovných dní.
  • O výsledkoch recenznej procedúry bude autora/autorov informovať výkonný redaktor, ktorý zašle autorovi/autorom anonymné recenzné posudky.
  • V prípade potreby úpravy rukopisu podľa posudkov, má autor (autori) 10 kalendárnych dní od zaslania posudkov výkonným redaktorom, na vrátenie upraveného rukopisu vo finálnej podobe. Zmeny sa označia červeným písmom. 
  • Diskusie a recenzie anonymne zhodnotí jeden člen redakčnej rady a rukopis odsúhlasí alebo zamietne na publikovanie.