Posudok recenzenta – Institutio infantium – vedecká štúdia

Posudok recenzenta – Institutio infantium – vedecká štúdia
Názov recenzovanej 

vedeckej štúdie:

1. Vhodnosť témy štúdie k zameraniu časopisu  Nie 1        2       3         4        5 Áno  
2. Prínos štúdie pre pedagogickú teóriu Nie 1        2       3         4        5 Áno  
3. Zhoda obsahu a názvu, vhodnosť názvu, úroveň spracovania abstraktu Nie 1        2       3         4        5 Áno  
4. Kvalita spracovania teoretických východísk Nie 1        2       3         4        5 Áno  
5. Kvalita použitých a citovaných zdrojov Nie 1        2       3         4        5 Áno  
6. Kvalita použitej metodológie Nie 1        2       3         4        5 Áno  
7. Úroveň interpretácie dát a ich analýzy Nie 1        2       3         4        5 Áno   
8. Úroveň replikovateľnosti výskumu Nie 1        2       3         4        5 Áno  
9. Dodržanie jazykovej a citačnej normy Nie 1        2       3         4        5 Áno  
Záver recenzenta a) Odporúčam publikovať

b) Odporúča publikovať po úpravách s kontrolou recenzenta

c) Neodporúčam publikovať

Slovné hodnotenie rukopisu, pripomienky a návrhy na úpravu: 

*Pre publikovanie nesmie rukopis dostať 2 a menej bodov ani v jednej kategórii.