O časopise

Institutio infantium

Vedecký recenzovaný časopis o otázkach predškolskej pedagogiky

Časopis bude registrovaný na Ministerstve kultúry SR, je v procese prideľovania ISSN to bude pridelené spätne po zverejnení prvého čísla. 

O ČASOPISE

Vedecký recenzovaný časopis Institutio infantium je zameraný na otázky predškolskej pedagogiky a predprimárnej edukácie. Poslaním časopisu je prispieť k vedeckej a odbornej diskusii venovanej otázkam predškolskej pedagogiky a praxe predprimárnej edukácie, ktoré momentálne na Slovensku nemajú periodický publikačný priestor. Cieľom časopisu je rozšírenie aktuálnych poznatkov z oblasti riešenia projektov a výsledkov výskumov, z procesu pedagogickej praxe v inštitúciách, v školách a univerzitách, zo systémových zmien v oblasti školskej politiky a legislatívy na Slovensku aj v medzinárodnom diskurze so zameraním na:

 • predškolskú pedagogiku (aj špeciálnu a inkluzívnu), 
 • predprimárne vzdelávanie a legislatívu,
 • predškolskú didaktiku, 
 • pedagogické diagnostikovanie, 
 • psychológiu dieťaťa raného a predškolského veku,
 • alternatívne vzdelávacie koncepcie,
 • trendy v edukačných vedách,
 • komparatívnu predškolskú pedagogiku
 • a príbuzné témy.

Štruktúra časopisu:

 1. vedecké štúdie;
 2. odborné články;
 3. recenzie a diskusie.

Vedecké štúdie sú práce rozsiahlejšieho charakteru vyznačujúce sa kvalitným a komplexným spracovaním nastolenej problematiky. Prinášajú výsledky výskumnej alebo detailnej teoretickej analyticko-syntetickej práce autora/autorov. Vedecká štúdia je obohatením odboru o nové poznatky alebo o nové netradičné súvislosti v odbore. Vedecká štúdia vykazuje známky hĺbkovo spracovanej kvalitatívnej alebo kvantitatívnej metodológie, obsahuje podrobnú analýzu a diskusiu. Rozsah je max. 40 000 znakov bez medzier. 

Odborné články prinášajú výsledky odbornej a teoretickej práce autora/autorov. Články vyžadujú vysokú úroveň analytického spracovania odbornej témy s dôrazom na nové, aktuálne teoretické východiská domáceho aj zahraničného odborného diskurzu. Rozsah je max. 25 000 znakov bez medzier.

Recenzie aktuálnych (max. 2 roky starých) pedagogických a psychologických publikácií. Uprednostňované sú kriticko-analytické recenzie. Rozsah je max. 10 000 znakov bez medzier.

Diskusie podnecujú odbornú diskusiu k pedagogickým problémom. Predpokladá sa, že diskusné príspevky budú vedecky kultivované a argumentované historickými, empirickými alebo teoretickými dôkazmi. Môžu obsahovať aj informáciu o aktuálne prebiehajúcich výskumných projektoch. Rozsah je max. 10 000 znakov bez medzier.

Vydavateľ nepožaduje za spracovanie rukopisu ani publikovanie poplatky. Za obsahovú a jazykovú úpravu textu, korektné uvádzanie použitej literatúry a korektný preklad názvu a abstraktu do anglického jazyka zodpovedá autor/autori.