REDAKČNÁ A VEDECKÁ RADA

REDAKČNÁ A VEDECKÁ RADA 

Redakčná rada časopisu

Šéfredaktorka: 

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

Členky:

PaedDr. Marianna JAMBOROVÁ, PhD., Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Mgr. Marta KOPČÍKOVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

Mgr. Jana KOŽÁROVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko 

Mgr. Marcela FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, PhD., Univerzity Palackého v Olomouci, Česko

Výkonný redaktor:

PhDr. PaedDr. Matej SLOVÁČEK, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Vedecká rada časopisu

prof. PhDr. Ľudmila BELÁSOVÁ, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

Dr. habil. PaedDr. Kinga HORVÁTH, PhD., Univerzita J. Selyeho v Komárne, Slovensko

Dr hab. Jolanta KARBOWNICZEK, prof. Ignatianum, Akademia Ignatianum v Krakove, Poľsko

prof. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

doc. dr. Marta LICARDO, Univerzita v Maribore, Slovinsko

doc. PaedDr. Milena LIPNICKÁ, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

doc. Oksana MKRTICHIAN, Charkovská štátna pedagogická univerzity H. S. Skovorodu, Ukrajina

prof. PhDr. Milan PORTIK, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

doc. Raisa SHULYHINA, Ukrajinská štátna univerzita Mykhajla Drahomanova, Ukrajina

doc. PhDr. Zora SYSLOVÁ, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česko

doc. PhDr. Gabriela ŠARNÍKOVÁ, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, Česko

  • Redakčná aj vedecká rada časopisu Institutio infantium sú zložené z odborníkov v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, pedagogiky a psychológie zo Slovenska i zahraničia. 
  • Členovia redakčnej a vedeckej rady sú vedeckými garantmi kvality časopisu, posudzovateľmi rukopisov a konzultantmi šéfredaktorky časopisu. 
  • Redakčná rada okrem posudzovania rukopisov v prípade potreby navrhuje šéfredaktorke externých recenzentov. 
  • Šéfredaktorka a výkonný redaktor koncepčne a organizačne zabezpečujú procedúru editovania časopisu – prijímanie rukopisov, ich postúpenie na recenzné pokračovanie, komunikovanie s členkami a členmi redakčnej a vedeckej rady, prípadne s externými recenzentmi, s autormi a konečné editorské práce. 
  • Výkonný redaktor prijíma rukopisy a po posúdení splnenia formálnych požiadaviek ich postupuje šéfredaktorke, ktorá určuje dvoch recenzentov pre každý prijatý rukopis. 
  • Recenzenti určení z redakčnej a vedeckej rady posúdia rukopis do 60 pracovných dní od uzávierky prijímania rukopisov do čísla podľa harmonogramu. Pri recenzovaní sa akceptuje a zabezpečuje vzájomná anonymita autora a recenzenta i oboch recenzentov navzájom. Ako recenzenti rukopisov sú oslovovaní členovia redakčnej a vedeckej rady i ďalší odborníci podľa tematického zamerania rukopisu, podľa zváženie šéfredaktorky a výkonného redaktora na základe odporúčania členov redakčnej rady. 
  • Pri recenznej procedúre sa dodržiava princíp profesionálnej etiky.