POKYNY PRE AUTOROV

POKYNY PRE AUTOROV

Ďakujeme, že ste sa rozhodli publikovať v našom časopise. Prosíme, aby ste si preštudovali všetky zverejnené informácie o časopise. Vydavateľ nepožaduje za spracovanie rukopisu ani publikovanie poplatky. Za obsahovú a jazykovú úpravu textu, korektné uvádzanie použitej literatúry a korektný preklad názvu a abstraktu do anglického jazyka zodpovedá autor/autori. Rukopisy sa prijímajú v MS WORD; Calibri; okraje úzke; riadkovanie 1,5; strany v dokumente nečíslovať. Žiadame autorov, aby nepoužívali poznámky pod čiarou ani za textom.

Štruktúra rukopisu vedeckej štúdie

NÁZOV (v jazyku rukopisu) 14b
NÁZOV V ANGLICKOM JAZYKU 12b
Meno a priezvisko autora/ov bez titulov (12b)

Abstrakt: (max. 200 slov)
Kľúčové slová: (3 – 5 slov)
Abstract:
Keywords:

Úvod
Teoretické východiská
Metodológia (časti teoretické východiská a metodológia je možné ďalej členiť podľa potreby)
Diskusia
Záver

Uviesť príslušnosť príspevku k projektu (KEGA, VEGA, APVV a podobne) – ak je.

Zoznam bibliografických odkazov (APA 7. vyd.) v abecednom poradí.

Kontakt na autora
(meno a priezvisko s titulmi, názov a adresa pracoviska/zastupujúcej inštitúcie, e-mailový kontakt).

O autorovi/autoroch
(cca 5 viet, vzdelanie a oblasť záujmu, pracovisko, hypertextový odkaz na inú významnú on-line dostupnú prácu autora/Research Gate a podobne).

Štruktúra odborného článku, recenzie, diskusie

NÁZOV (v jazyku rukopisu) 14b
NÁZOV V ANGLICKOM JAZYKU 12b
Meno a priezvisko autora/ov bez titulov (12b)

Abstrakt: (max. 200 slov)
Kľúčové slová: (3 – 5 slov)
Abstract:
Keywords:

Text

Uviesť príslušnosť príspevku k projektu (KEGA, VEGA, APVV a podobne) – ak je. —
Zoznam bibliografických odkazov (APA 7. vyd.) v abecednom poradí.

Kontakt na autora

(meno a priezvisko s titulmi, názov a adresa pracoviska/zastupujúcej inštitúcie, e-mailový kontakt).

O autorovi/autoroch
(cca 5 viet, vzdelanie a oblasť záujmu, pracovisko, hypertextový odkaz na inú významnú on-line dostupnú prácu autora/Research Gate a podobne).

Citačná norma APA 7. vydanie

Zápis citácií, odkazy na citácie aj zoznam literatúry sa riadi odporúčaniami APA 7. vydanie (American Psychological Association, Seventh Edition) s drobnými úpravami zohľaňujúcimi potreby vydavateľa. Citačná norma sa týka tak odkazov umiestnených priamo v texte, ako aj v záverečnom súpise použitej literatúry.

Odkazy v texte a citácie:

❖Ak sa meno autora objavuje prirodzene v texte, je doplnené iba rokom v okrúhlych zátvorkách: Miňová (2012), poprípade s lokáciou: Miňová (2012, s. 120) alebo M. Miňová (2012), poprípade s lokáciou: M. Miňová (2012, s. 120).
❖V prípade, že má viac zdrojov rovnakého autora aj rok vydania, využíva sa na ich rozlíšenie malé písmeno abecedy priradené k roku vydania: (Miňová, 2004a, s. 56). Písmená sa potom uvádzajú aj v záverečnom zozname použitých zdrojov.

❖Mená autoriek sú prechyľované výhradne v texte, v odkazoch v zátvorke aj v zozname literatúry zostávajú v pôvodnej podobe.
❖Odkaz na viac zdrojov je oddelený v zátvorke bodkočiarkou a radíme ich abecedne: (Horák, 2003; Kolář, 1997, 1998, 1999; Novák, 2007).

Priame citácie:

V prípade priamej citácie textu iného autora do 3 riadkov je citovaný text uvedený v úvodzovkách (citovaný text nesmie byť v kurzíve) a uvedená strana (resp. rozsah strán, medzi ktorými je dlhá pomlčka: „–“), na ktorej sa citovaný text v pôvodnom zdroji nachádza (pozn.: ak citovaný zdroj nemá stránkovanie, potom sa tento údaj vynecháva).

Forma odkazu v texte:

Lokácia strán, z ktorých bolo citované, sa uvádza oddelená čiarkou do okrúhlych zátvoriek priamo za rok (Miňová, 2012, s. 103).
Ak citovaný zdroj nemá stránkovanie: Podľa Miňovej (2017) alebo (Miňová, 2017) / Podľa M. Miňovej (2017). Zdroj s dvoma autormi: Miňová a Portik (2001, s. 152) alebo (Miňová & Portik, 2001, s. 152) / M. Miňová a M. Portik (2001, s. 152).
Zdroj s tromi a viacerými autormi: Miňová et al. (2015, s. 22) alebo (Miňová et al., 2015, s. 22) / M. Miňová et al. (2015, s. 22).
Autor si zvolí jeden zo spôsobov: Miňová (2002) alebo M. Miňová (2022) – tento spôsob dodržiava v celom texte.

Ako uvádza Miňová (2017, s. 180 – 181), jedinci sa vo svojich kariérových dráhach usilujú o uspokojenie zo svojich rozhodnutie tým, že zlepšujú „zhodu medzi svojimi meniacimi sa kariérovými cieľmi a realitou sveta práce.“
Ako uvádza Miňová (2017), jedinci sa vo svojich kariérových dráhach usilujú o uspokojenie zo svojich rozhodnutí tým, že zlepšujú „zhodu medzi svojimi meniacimi sa kariérovými cieľmi a realitou sveta práce“ (s. 180 – 181).

V prípade, že je citácia dlhšia ako 3 riadky, resp. 40 slov, je písaná v samostatnom bloku písmom, veľkosť 10, a je oddelená od ostatného textu jedným vloženým riadkom pred a za textom vlastnej citácie. Citovaný text nie je ohraničený úvodzovkami a tiež nie je písaný kurzívou. Strana, na ktorej sa citácia uvádza je uvedená až za citovaným textom.

Nepriame citácie:

Nepriame citácie (zhŕňajúci text či parafrázovanie) nie sú uvádzané v úvodzovkách, ani nie sú zvýraznené kurzívou. Rovnako sa tu neuvádzajú strany, na ktorých je parafrázovaný text v pôvodnom zdroji uvedený. Pre každú citovanú pasáž je potrebné uviesť presné autorstvo (nie ibid/tamtiež).

Forma odkazu v texte:

Zdroj s dvoma autormi: Miňová a Portik (2001) alebo (Miňová & Portik, 2001)/ M. Miňová a M. Portik (2001). Zdroj s tromi a viacerými autormi: Miňová et al. (2015) alebo (Miňová et al., 2015) / M. Miňová et al. (2015). Odkaz na viac zdrojov je oddelený v zátvorke bodkočiarkou a radíme ich abecedne: (Horák, 2003; Kolář, 1997, 1998, 1999; Novák, 2007).

Zoznam bibliografických odkazov

❖ Všetky zdroje citované v texte musia byť uvedené v zozname literatúry. V zozname literatúry sa uvádzajú iba zdroje, na ktoré sa v príspevku odkazuje vo forme parafráz alebo priamych citácií.
❖ V zozname literatúry sa uvádzajú iba tituly, na ktoré sa v príspevku odkazuje. Všetky použité zdroje je potrebné uviesť v záverečnom zozname literatúry zoradené abecedne podľa priezviska autora. Diela pochádzajúce od rovnakého autora sú zoradené chronologicky. Diela rovnakého autora publikované v tom istom roku sú zoradené abecedne podľa názvu a sú im priradené písmená.

❖ Názvy (najmä anglicky písaných publikácií) sú v zozname literatúry uvádzané malými písmenami, avšak v súlade s gramatickými pravidlami.
❖ Veľkými písmenami, podľa gramatických pravidiel, sú uvádzané anglické názvy časopisov.
❖ Zoznam literatúry nie je číslovaný. Ak nie je v citovanom diele uvedený autor alebo organizácia vlastniaca autorské práva, stojí ako prvý údaj názov diela.

❖ V zozname literatúry sa vypisujú všetci autori (do počtu 20 autorov), neplatí tu pravidlo prvý autor + et al. ❖ Pokiaľ je možné dohľadať DOI, uvádzame ho a to v tvare: https://doi.org/
❖ Podľa najnovšej verzie APA nie je potrebné pri monografiách uvádzať miesto publikácie.

Uvádzanie autorov pri zdrojoch:

– Jeden autor: Priezvisko, M. (2020). Názov. Vydavateľstvo.
– Dvaja autori: Priezvisko, M., & Priezvisko, M. (2019). Názov príspevku. Názov časopisu, 24(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/ SP2019-1-1
– Tri až 20 autorov: Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M., Priezvisko, M,, Priezvisko, M., Priezvisko, M., & Priezvisko, M. (2015). Názov príspevku. Názov časopisu, 86, 86–94. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.10.004
– Priezvisko, M. (Rok). Názov: Podnázov kapitoly. In Mená editorov (Ed./Eds.), Názov monografie/zborníka (s. #–#). Nakladateľ. DOI/URL (ak je pridelené)

Grafy

Grafy sú číslované a na všetky grafy by malo byť odkázané na vhodnom mieste v texte.
Graf je opatrený vhodným názvom.
Názov grafu vrátane jeho poradového čísla je umiestnený pod grafom a má veľkosť 12 pt. pri súčasnom použití písma Calibri.
Poradové číslo grafu je zvýraznené tučným písmom a názov grafu je kurzívou.
Zdroj a prípadné poznámky alebo legenda sú umiestnené pod grafom. Veľkosť písma je v tomto prípade 10 pt., text nie je nijako zvýraznený.

Obrázky

Obrázky sú číslované a na všetky obrázky by malo byť odkázané na vhodnom mieste v texte.
Obrázok je opatrený vhodným názvom.
Názov obrázku vrátane jeho poradového čísla je umiestnený nad obrázkom a má veľkosť 12 pt. pri súčasnom použitie písma Calibri.

Poradové číslo obrázku je zvýraznené tučným písmom a názov obrázku je kurzívou.
Zdroj a prípadné poznámky alebo legenda sú umiestnené pod obrázkom. Veľkosť písma je v tomto prípade 10 pt., text nie je nijako zvýraznený.

Tabuľky

Tabuľky sú číslované a na každú tabuľku by malo byť odkázané na vhodnom mieste v texte.
Tabuľka je opatrená vhodným názvom.
Názov tabuľky vrátane jej poradového čísla je umiestnený nad tabuľkou a má veľkosť 12 pt. pri súčasnom použitie písma Calibri.
Poradové číslo tabuľky je zvýraznené tučným písmom a názov tabuľky je kurzívou.
Zdroj a prípadné poznámky alebo legenda sú umiestnené pod tabuľkou. Veľkosť písma je v tomto prípade 10 pt., text nie je nijako zvýraznený.