Kto sme?

OMEP je skratka z francúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – Organization Mondiale pour l ́Education Préscolaire. Je to mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1948 v hlavnom meste vtedajšieho Česko – Slovenska v Prahe. Počas uplynulých rokov sa jej činnosť rozšírila na všetky kontinenty sveta.

Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana detí do ôsmich rokov na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Odborníci združení v tejto organizácii spolupracujú s inými združeniami s podobnými záujmami pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania detí, zlepšovaní ich životných podmienok a dodržiavaní detských práv.

OMEP má status konzultanta pri UNESCO, UNICEF-e, Komisii OSN pre ekonomickú a sociálnu zmenu a pri Rade Európy. Každoročne sa koná zasadnutie Svetovej rady OMEP-u, ktorú tvoria reprezentanti všetkých členských krajín. Raz za tri roky sa schádza Svetové zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom rozhodujúcim o stanovách a politike činnosti organizácie. Na tomto zhromaždení sa z návrhov z jednotlivých členských štátov volí prezident svetového výboru i regionálneho výboru OMEP. Svetový OMEP má 72 členov (72 členských štátov) a člení sa na 5 regionálnych organizácií OMEP – Afrika, Európa (28 krajín), Latinská Amerika, Ázia a Pacifik, Severná Amerika a Karibik. Svetovou prezidentkou je Mercedes Mayol Lassalle (Argentína). Prezidentkou regiónu Európa je Adrijana Višnjić – Jevtić (Chorvátsko). Regionálna sekcia OMEP je zložená z národných výborov jednotlivých členských štátov. Predsedom Slovenského výboru OMEP je od roku 2005 PaedDr. Monika Miňová, PhD.

OMEP ako svetová organizácia, pracujúca 75 rokov v prospech práva všetkých detí na kvalitnú výchovu a starostlivosť, podnecuje svojich členov, odborníkov a rodičov, ale aj vlády k tomu, aby:

 1. Zabezpečili, aby všetky deti od narodenia bez ohľadu na pohlavie, ekonomické podmienky, rodnú krajinu, politické postavenie mali prístup ku kvalitnej verejnej výchove a vzdelávaniu.
 2. Vytvárali pre deti zdravšie prostredie
 • znižovaním ekologických a zdravotných rizík,
 • vytváraním vhodného učebného prostredia,
 • ochranou detí pred využívaním, diskrimináciou a zločinom.
 1. Pomáhali deťom vytvárať si pozitívny sebaobraz, chápať rozdiely medzi ľuďmi (pohlavie, rasa, kultúra, zloženie rodiny, ekonomické a politické podmienky).
 2. Podporovali a podnecovali komunikáciu a kontakt medzi deťmi, v rodinách, so staršou generáciou a v komunite – podporovaním rodín a ich zapojenia do diania v komunite.

Každý národný výbor OMEP si vyberá z deklarácií svetovej organizácie priority pre danú krajinu, na ktoré sústredí svoju pozornosť.

Slovenský výbor OMEP (Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu) má v súčasnosti 500 aktívnych členov.

Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy a kontinuálne participujú na:

 • Profesijnom rozvoji učiteľov v kariérnom systéme
 • Tvorbe a inovácií kurikula predprimárneho vzdelávania
 • Tvorbe metodicko-didaktických materiálov
 • Tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych a strategických materiálov

Naše členky pracujú v rôznych poradných orgánoch MŠVVaM SR a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy.

Ťažisko práce SV OMEP spočíva v náročnej, ale o to zaujímavejšej práci Regionálnych sekcií OMEP. Táto zodpovednosť sa presunula na regionálne sekcie z toho dôvodu, že väčšina členov sa nemôže zúčastňovať celoslovenských konferencií, ktoré sú náročné finančne aj časovo. Väčšina členov si všetky náklady spojené s účasťou na konferenciách hradí sama (cestovné, ubytovanie, stravné, konferenčné poplatky) a na úkor vlastnej dovolenky.

Na území Slovenska pracuje 7 regionálnych sekcií: Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Hlohovec, Košice, Nové Zámky, Prešov. Každá sekcia má vypracovaný svoj plán činnosti na príslušný kalendárny rok. Plán by mal obsahovať aktivity:

 • ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť v materských školách,
 • ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu,
 • ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie,
 • s deťmi a pre deti predškolského veku,
 • družobné,
 • smerom k verejnosti.

Sídlom SV OMEP je vždy mesto pôsobenia jeho predsedu. V tomto volebnom období je ním Materská škola Jurkovičova 17, 08001 Prešov. O všetkých ďalších podrobnostiach týkajúcich sa činnosti SV OMEP sa dočítate v stanovách SV OMEP.