POKYNY PRE RECENZENTOV

POKYNY PRE RECENZENTOV

  • Recenznými posudzovateľmi rukopisov sú členovia redakčnej a vedeckej rady časopisu.
  • V opodstatnených prípadoch môže redakčná rada navrhnúť šéfredaktorke externých recenzentov.
  • Všetci posudzovatelia rukopisov pre časopis Institutio infantium sa riadia zameraním, charakteristikou a normami časopisu, ktoré sú zverejnené na jeho webovom sídle. Recenzenti rešpektujú publikačnú etiku časopisu, zásady procedúry recenzovania vedeckých štúdií a odborných článkov, normy uplatňované v edukačných vedách a kritériá posúdenia vedeckých štúdií a odborných článkov, ktoré zverejňuje vydavateľ. 
  • Na vypracovanie recenzného posudku sa používa redakčnou radou pripravený recenzný formulár. 
  • Výsledkom recenzného posúdenia môže byť: a) súhlas s publikovaním; b) odporúčanie vykonania úprav rukopisu autorom alebo c) nesúhlas s publikovaním.