Kto sme?

     OMEP je skratka z francúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – Organization Mondiale pour l´Education Préscolaire. Je to mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1948 v hlavnom meste vtedajšieho Česko – Slovenska v Prahe. Počas uplynulých 60 rokov sa jej činnosť rozšírila na všetky kontinenty sveta.

     Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana detí do ôsmich rokov na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Odborníci združení v tejto organizácii spolupracujú s inými združeniami s podobnými záujmami pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania detí, zlepšovaní ich životných podmienok a dodržiavaní detských práv.

      OMEP má status konzultanta pri UNESCO, UNICEF-e, Komisii OSN pre ekonomickú a sociálnu zmenu a pri Rade Európy. Každoročne sa koná zasadnutie Svetovej rady OMEP-u, ktorú tvoria reprezentanti všetkých členských krajín. Raz za tri roky sa schádza Svetové zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom rozhodujúcim o stanovách a politike činnosti organizácie. Na tomto zhromaždení sa z návrhov z jednotlivých členských štátov volí prezident svetového výboru i regionálneho výboru OMEP. Svetový OMEP má 72 členov (72 členských štátov) a člení sa na 5 regionálnych organizácií OMEP – Afrika, Európa (24 krajín), Latinská Amerika, Ázia a Pacifik, Severná Amerika a Karibik. Svetovou prezidentkou je od 1. 1. 2014 dr Maggie Koong (Čína). Prezidentom regiónu Európa je Assistant Proffesor Nektarios Stellakis (Grécko). Regionálna sekcia OMEP je zložená z národných výborov jednotlivých členských štátov. Predsedom Slovenského výboru OMEP je od roku 2005 PaedDr. Monika Miňová, PhD.

     V roku 1998 prijalo Svetové zhromaždenie OMEP-u rezolúciu, stanovujúcu hlavné smery činnosti do roku 2001. OMEP ako svetová organizácia, pracujúca takmer 65 rokov v prospech práva všetkých detí na kvalitnú výchovu a starostlivosť, podnecuje svojich členov, odborníkov a rodičov, ale aj vlády k tomu, aby:

 1. Zabezpečili, aby všetky deti od narodenia bez ohľadu na pohlavie, ekonomické podmienky, rodnú krajinu, politické postavenie mali prístup ku kvalitnej verejnej výchove a vzdelávaniu.
 2. Vytvárali pre deti zdravšie prostredie
 • znižovaním ekologických a zdravotných rizík
 • vytváraním vhodného učebného prostredia
 • ochranou detí pred využívaním, diskrimináciou a zločinom.
 1. Pomáhali deťom vytvárať si pozitívny sebaobraz, chápať rozdiely medzi ľuďmi (pohlavie, rasa, kultúra, zloženie rodiny, ekonomické a politické podmienky).
 2. Podporovali a podnecovali komunikáciu a kontakt medzi deťmi, v rodinách, so staršou generáciou a v komunite – podporovaním rodín a ich zapojenia do diania v komunite.

Každý národný výbor OMEP si má vybrať z uvedeného to, na čo sústredí pozornosť v budúcich rokoch.

Slovenský výbor OMEP (Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu) má v súčasnosti 500 aktívnych členov.

Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2006 desať našich členiek rôzne participovalo na:

 • Koncepcii predškolskej výchovy s nadväznosťou na prípravu detí na vstup do základnej školy
 • Profesijnom rozvoji učiteľa v kariérnom systéme
 • Tvorbe nového kurikula predškolskej výchovy
 • Tvorbe metodicko – didaktického materiálu: Výchova a vzdelávanie v materských školách v triedach s heterogennou vekovou skladbou detí
 • Príprave tvorby Metodiky predprimárneho vzdelávania
 • Príprave obsahu jednotlivých modulov v rámci Národného projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania .

Naše členky pracujú v Rade pre regionálne školstvo, ktorý je poradným orgánom ministra školstva SR a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy.

Ťažisko práce SV OMEP spočíva v náročnej, ale o to zaujímavejšej práci Regionálnych sekcií OMEP. Táto zodpovednosť sa presunula na regionálne sekcie z toho dôvodu, že väčšina členov sa nemôže zúčastňovať celoslovenských konferencií, ktoré sú náročné finančne aj časovo. Väčšina členov si všetky náklady spojené s účasťou na konferencii hradí sama (cestovné, ubytovanie, stravné, konferenčné poplatky) a na úkor vlastnej dovolenky.

Na území Slovenska pracuje 12 regionálnych sekcií: Bratislava a okolie, Nitra, Banská Bystrica – Brezno, Komárno, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Levice, Nové Zámky, Hlohovec, Žilina a Trnava.

Každá sekcia má vypracovaný svoj plán činnosti na príslušný kalendárny rok. Plán by mal obsahovať aktivity:

 • ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť v materských školách,     
 • ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu,
 • ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie,
 • s deťmi a pre deti predškolského veku,
 • družobné,
 • smerom k verejnosti.

Sídlom SV OMEP je vždy mesto pôsobenia jeho predsedu. V tomto volebnom období 2012-2016 je ním Materská škola Jurkovičova 17, 08001 Prešov. O všetkých ďalších podrobnostiach týkajúcich sa činnosti SV OMEP sa dočítate v stanovách SV OMEP.