Stanovy

cropped-logo.pngORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

 

STANOVY

Čl. 1 Názov organizácie

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (ďalej len SV OMEP) je dobrovoľné združenie odborných a pedagogických zamestnancov a záujemcov z oblasti predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 83/90 o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach. SV OMEP je členom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, ktorá používa vo všetkých jazykoch skratku OMEP (Organisation Mondiale pour l´Education Préscolaire).

Čl. 2 Sídlo a pôsobnosť


Sídlom SV OMEP je vždy mesto pôsobenia jeho predsedu. Vo volebnom období od 1.1.2013 do 31.12.2016 je ním Materská škola Jurkovičová 17, 08001 Prešov.

Čl. 3 Úlohy SV OMEP

SV OMEP v súhlase so stanovami OMEP
a) podporuje štúdium vývinu a edukácie detí predškolského veku a výmenu názorov na túto problematiku v Slovenskej republike i zahraničí,

b) prispieva k podpore rozvoja poznania medzi ľuďmi a národmi, presadzuje práva detí v záujme ich šťastného detstva a dobrého rodinného života,

c) podporuje edukáciu detí predškolského veku v rodine a inštitúciách predprimárneho vzdelávania.

 

Čl. 4 Činnosť SV OMEP

1. SV OMEP koordinuje činnosť regionálnych sekcií. Pri zabezpečovaní úloh vychádza z námetov a návrhov svojich členov a sympatizantov.

2. SV OMEP sa aktívne podieľa na pripomienkovaní legislatívnych noriem súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a na tvorbe a pripomienkovaní kurikulárnych a koncepčných materiálov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.

3. Prostredníctvom regionálnych sekcií:

a) zhromažďuje a rozširuje výsledky pedagogickej praxe a vedeckého výskumu v oblasti predprimárneho vzdelávania,

b) zhromažďuje dokumentáciu o starostlivosti a edukácii detí predškolského veku v Slovenskej republike i zahraničí.

 

Čl. 5 Vzťah SV OMEP k OMEP

Z členstva SV OMEP v Svetovej organizácii OMEP vyplývajú tieto práva a povinnosti:

a) podávať Svetovej organizácii OMEP správy o činnosti a aktivitách,

b) vysielať stáleho zástupcu s hlasom rozhodujúcim a jedného delegáta bez hlasovacieho práva na schôdze Svetovej rady OMEP,

c) vysielať delegátov na svetové zhromaždenia a na oblastné konferencie OMEP,

d) udržovať a rozvíjať styky s výbormi OMEP iných štátov,

e) platiť členský príspevok

f) odoberať publikácie OMEP.

 

Čl. 6 Členstvo

1. Členstvo vzniká tým, že predsedníctvo SV OMEP príjme elektronickú prihlášku od žiadateľa. Členstvo nemožno odmietnuť z rasových, náboženských alebo politických dôvodov.

2. Členstvo v SV OMEP je individuálne a čestné:

a) individuálnymi členmi sa môžu stať odborníci z teórie i praxe predškolskej výchovy a iní záujemcova, ktorí sa zaoberajú otázkami výchovy detí predškolského veku a starostlivosťou o ne,

b) na návrh predsedníctva môže členská schôdza zvoliť za čestného člena osobu, ktorá sa význačným spôsobom zaslúžila o rozvoj predškolskej výchovy. Zvolený člen získava čestné členstvo prijatím voľby.

Čl. 7 Spolupráca so štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a inštitúciami

Pri rozvíjaní svojej činnosti SV OMEP spolupracuje so štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami, ktoré majú vzťah k problematike predškolskej výchovy. Ak nie sú členmi SV OMEP ale finančne ho podporujú, môže sa ich zástupcovi priznať právo zúčastňovať sa všetkých aktivít a vysielať svojho pozorovateľa na schôdze predsedníctva.

Čl. 8 Orgány SV OMEP

Orgánmi SV OMEP sú:
a) členská schôdza SV OMEP
b) regionálne sekcie
c) predsedníctvo SV OMEP
d) užšie predsedníctvo SV OMEP
e) revízna komisia SV OMEP

 

Čl. 9 Členská schôdza SV OMEP

1. Členská schôdza SV OMEP (ďalej len členská schôdza) je vrcholným orgánom SV OMEP. Určuje v rozsahu organizačného poriadku zameranie a náplň činnosti SV OMEP. Členská schôdza sa koná raz ročne. Každé 4 roky sa koná výročná členská schôdza, na ktorej je predstavené nové predsedníctvo SV OMEP.

a) členská schôdza schvaľuje 3 člennú návrhovú a 3 člennú volebnú komisiu, ktoré navrhlo predsedníctvo SV OMEP a ich činnosť sa viaže na rokovanie členskej schôdze.
2. Členská schôdza ďalej:

a) uznáša sa na zásadných veciach hospodárenia,

b) uznáša sa na zmenách stanov,

c) volí čestných členov SV OMEP,

d) uznáša sa na ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí.

 

3. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz do roka, vždy však najneskôr mesiac potom, keď o jej zvolanie požiada aspoň tretina členov.

4. Členskú schôdzu vedie predseda. Predseda môže poveriť vedením schôdze aj iného člena predsedníctva.

5. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, prítomných na podujatí spojenom s danou schôdzou. Ak sa v stanovenú hodinu nezíde určený počet členov, o pol hodiny neskôr sa uskutoční členská schôdza, ktorá je spôsobilá uznášať sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov SV OMEP.

6. Návrh sa stane uznesením členskej schôdze, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov SV OMEP.

 

Čl. 10 Regionálne sekcie

1. Po dohode jednotlivých členov v územne blízkom regióne na území Slovenskej republiky môže vzniknúť regionálna sekcia OMEP (RS OMEP). Vznik regionálnej sekcie (RS) písomne oznámi SV OMEP členmi RS poverený zástupca. RS sú organizačnými súčasťami SV OMEP. Predsedníctvo RS OMEP tvorí spravidla predseda a dvaja členovia výboru. Predseda regiónu riadi činnosť SV OMEP vo svojom regióne, využíva možnosť organizovať akcie i s celoslovenskou pôsobnosťou, vypracováva správu o činnosti RS OMEP za príslušný kalendárny rok na základe analýzy plánu práce RS OMEP.

2. Činnosť RS určuje členská schôdza RS, ktorá sa koná najmenej 2 x ročne a pred výročnou členskou schôdzou SV OMEP volí predsedu a ďalších členov predsedníctva RS. Nový predseda RS zabezpečí oznámenie zloženia nového predsedníctva RS OMEP. Členskú schôdzu RS vedie predseda alebo ním poverený iný člen predsedníctva RS.

3. Členská schôdza RS je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov RS. Ak sa v stanovenú hodinu nezíde určený počet členov, o pol hodiny neskôr sa uskutoční členská schôdza, ktorá je spôsobilá uznášať sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov RS.

4. RS má právo hlasovať o dôležitých záležitostiach aj prostredníctvom e-mailu v prípade, ak nie je možné v krátkej dobe zvolať členskú schôdzu RS.

5. Členská schôdza RS navrhuje plán práce RS na 1 rok. Návrh sa stane uznesením členskej schôdze, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov RS.

 

Čl. 11 Predsedníctvo SV OMEP

1. Predsedníctvo SV OMEP (ďalej len predsedníctvo) je výkonným orgánom členskej schôdze SV OMEP (ďalej len členská schôdza) a zabezpečuje všetky úlohy SV OMEP, ak nie sú vyhradené členskej schôdzi.

2. Predsedníctvo SV OMEP tvoria predsedovia regionálnych sekcií s počtom členov najmenej 20. RS s počtom členov 40 a viac môže zvoliť ďalšieho člena do predsedníctva SV OMEP. Predsedníctvo na návrh predsedu SV OMEP rokuje o členstve ďalšieho člena z RS v SV OMEP, ktorého uzná za mimoriadne aktívneho a iniciatívneho. Nové predsedníctvo SV OMEP volí spomedzi seba užšie predsedníctvo, vrátane predsedu a troch členov revíznej komisie.

3. Predsedníctvo schvaľuje ročný plán činnosti SV OMEP.

4. Predsedníctvo má právo hlasovať o dôležitých záležitostiach aj prostredníctvom e-mailu v prípade, ak nie je možné osobné stretnutie členov predsedníctva SV OMEP.

5. Predsedníctvo predkladá návrhy na zmeny stanov.

6. Predsedníctvo rozhoduje o vysielaní delegáta do zahraničia, pričom prihliada na odborné kvality a jazykové schopnosti delegáta.

7. Predsedníctvo SV OMEP na svojom prvom zasadnutí určí spôsob voľby užšieho predsedníctva.

8. Člen predsedníctva SV OMEP je povinný, v prípade že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť schôdze predsedníctva, delegovať člena zo svojej RS, ktorý sa schôdze zúčastní. V prípade opakovanej neúčasti člena Predsedníctva (3x) na zasadnutí na zvolanom zasadnutí a nedelegovaní svojho zástupcu, bude daný člen odvolaný a nebude sa môcť o mandát uchádzať 2 roky.

 

Čl. 12 Schôdza predsedníctva SV OMEP

1. Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 3x do roka, najneskôr však do týždňa potom, ako ho o to požiada aspoň tretina členov predsedníctva.

2. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.

3. Prijatie uznesenia si vyžaduje nadpolovičný súhlas prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa prijíma návrh, za ktorý hlasoval predseda.

 

Čl. 13 Užšie predsedníctvo SV OMEP

 

1. Predsedníctvo zvolí spomedzi seba na prvom zasadnutí:

a) štvorčlenné užšie predsedníctvo podľa pravidla, ktoré vyžaduje z dôvodu užšej spolupráce, aby najmenej predseda a hospodár boli z jednej regionálnej sekcie.

b) trojčlennú revíznu komisiu.
2. Užšie predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda, tajomník, hospodár. Užšie predsedníctvo je výkonným orgánom predsedníctva. Predsedníctvo môže poveriť užšie predsedníctvo plnením niektorých úloh, najmä vedením bežných záležitostí v období medzi schôdzami predsedníctva.

3. Predsedníctvo určí pre užšie predsedníctvo spôsob rokovania a uznášania sa.

4. Prijímanie závažných rozhodnutí zostáva na Predsedníctve, v prípade  časovej tiesne má právo rozhodovať o dôležitých záležitostiach aj prostredníctvom e- mailu.

 

Čl. 14 Revízna komisia

1. Predsedníctvo volí spomedzi seba na prvom zasadnutí trojčlennú revíznu komisiu, ktorá vykonáva dohľad nad hospodárením SV OMEP.

2. Revízna komisia podáva správu o svojej činnosti členskej schôdzi. Bez súhlasu revíznej komisie sa nemôže členská schôdza uznášať o účtovnej uzávierke alebo úhrade straty.

3. Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov SV OMEP.

4. Ak v priebehu volebného obdobia odstúpi niekto z členov revíznej komisie, je potrebné takto chýbajúceho člena doplniť spomedzi členov predsedníctva SV OMEP.

 

Čl. 15 Finančné prostriedky

Na zabezpečenie úloh SV OMEP sa používajú:

1. Členské príspevky a zápisné

a) Zápisné je 2 € na osobu.

b) Základný členský príspevok, ktorý sa odvádza na účet SV OMEP do 30.4. príslušného kalendárneho roka je na kalendárny rok 5 € (1 € z toho zostáva pre činnosť RS OMEP)

c) Nový člen uhrádza členský príspevok do 15 dní od prihlásenia sa za člena.

2. Inak získané financie

Na zabezpečenie úloh RS OMEP sa používajú:

a) Financie z členského príspevku

b) Individuálny príspevok na činnosť RS OMEP, schválený na členskej schôdzi RS OMEP.

c) Inak získané financie.

 

Čl. 16 Hospodárenie

1. Predsedníctvo SV OMEP zostaví na konci každého kalendárneho roku na ďalší rok rozpočet na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu činnosti SV OMEP. Na začiatku každého roku zostaví návrh účtovnej uzávierky za uplynulý rok.

2. Predsedníctvo SV OMEP je povinné predložiť návrh účtovnej uzávierky revíznej komisii na preskúmanie.

3. Správa o hospodárení a správy revíznej komisie, ktoré prerokovalo predsedníctvo SV OMEP, sa predkladajú na schválenie členskej schôdzi SV OMEP.

 

Čl. 17 Zastupovanie SV OMEP

1. SV OMEP zastupuje predseda, ktorý koná jeho menom.

2. Predseda sa podpisuje za SV OMEP tak, že k názvu SV OMEP pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.

3. Predsedníctvo môže splnomocniť aj iných členov, aby zastupovali SV OMEP v rozsahu, ktorý im určí.

4. Poverení členovia sa podpisujú za SV OMEP s dodatkom, ktorý vyjadruje ich splnomocnenie (v zastúpení).

 

Čl. 18 Oznámenie SV OMEP

1. Uznesenie orgánov SV OMEP, ktoré sa týkajú členov, ako aj iné závažné skutočnosti, sa oznamujú členom SV OMEP formou členských správ, prípadne oznámením v odbornej tlači a na internetovej stránke.

2. Takto publikované oznámenie sa považuje za doručené všetkým členom.

 

Čl. 19 Spôsoby a formy plnenia úloh

SV OMEP plní svoje úlohy najmä tým, že:
a) zhromažďuje a rozširuje výsledky pedagogickej praxe a vedeckého výskumu v oblasti predškolskej výchovy,

b) organizuje pre svojich členov semináre a konferencie, oboznamuje ich s výsledkami teórie a praxe predškolskej výchovy v rôznych krajinách,

c) udržuje a rozvíja styky s organizáciami OMEP v iných krajinách,

d) spolupracuje so štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú vzťah k problematike edukácie a starostlivosti o deti predškolského veku.

 

Čl. 20 Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo:

a) voliť a byť volení do orgánov a funkcií,

b) zúčastňovať sa na činnosti SV OMEP a byť informovaní o jeho aktivitách a o činnosti SV OMEP,

c) používať zhromaždenú dokumentáciu,

d) rozvíjať činnosť podľa možností a potrieb regiónov.

 

2. Každý člen je povinný:

a) dodržiavať stanovy a plniť platné rozhodnutia jeho orgánov,

b) uhrádzať členské príspevky v určenej výške do požadovaného termínu (30.4. daného kalendárneho roka), inak mu členstvo v SV OMEP zaniká

 

Čl. 21 Zánik členstva

Členstvo v SV OMEP zaniká:

a) úmrtím člena

b) vystúpením zo SV OMEP na základe písomného vyhlásenia

c) vylúčením, ak člen:

– poruší stanovy,

– neplní si povinnosti členstva,

– neuhradí členský príspevok. V tomto prípade členstvo končí okamžite, teda k 30.4. daného kalendárneho roka.

 

Čl. 22 Zánik SV OMEP

SV OMEP zanikne uznesením členskej schôdze dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Písomný návrh na uznesenie o zániku SV OMEP oznámi predsedníctvo všetkým členom najneskôr do šiestich týždňov pred konaním členskej schôdze, ktorá bude mať v programe prerokovanie návrhu uznesenia o zániku SV OMEP.

Čl. 23 Účinnosť stanov

 

Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) registrovaného 22. 4. 1993 pod č. VVS/1-900/90-8016 v znení neskorších zmien.