Výročná správa 2008

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovicova 17, 08001 Prešov, e-mail:minova@unipo.sk , mobil: 0903117772

 

 

PaedDr. Peter Juráš                                                          V Prešove 5.12.2008

generálny riaditeľ

sekcie regionálneho školstva

MŠ SR, Stromová 1

813 30 Bratislava 1

 

 

Vážený pán generálny riaditeľ,

 

predkladám Vám správu  o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu   (OMEP)  za rok 2008.

 

1. Významné konferencie

 

A,Výchova a vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti“.

             9.-12.4.2008  sa uskutočnila v  Bratislave Európska konferencia pod názvom „Výchova a vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti“. Konferencia bola zameraná na prezentovanie rovnosti vo vzdelávaní, ktorá sa chápe ako rozsah, v akom môžu jednotlivci využívať vzdelanie z hľadiska príležitostí, prístupu, zaobchádzania a výsledkov.

V súvislosti s názvom konferencie príspevky účastníkov boli zamerané na nasledovné témy:

 1. Vzťah vzdelávania a sociálno-ekonomického prostredia detí predškolského veku.
 2. Rešpektovanie osobitných vzdelávacích potrieb detí predškolského veku (z hľadiska zdravotného či mentálneho hendikepu, rodovej rovnosti, rovnosti z hľadiska etnickej príslušnosti, vierovyznania atď.), vo vzdelávaní a starostlivosti.
 3. Vplyv ekonomických vstupov do vzdelávania na kvalitu výstupov vzdelávania detí od útleho veku po prechod detí do škôl poskytujúcich prvý vzdelávací stupeň s dôrazom na úspešné zvládanie nárokov povinného vzdelávania.
 4. Prezentovanie rozmanitosti spôsobov vzdelávania a starostlivosti  detí od útleho veku po prechod detí do škôl poskytujúcich prvý vzdelávací stupeň – prezentovanie národných špecifík, tradícií a súčasných inovačných trendov.
 5. Vzťah kvality vzdelania predškolských pedagógov s kvalitou vzdelávania a starostlivosti  detí  od útleho veku.
 6. Podiel rodinnej výchovy na úrovni osobnostného rozvoja detí predškolského veku – kooperácia rodiny so zariadeniami poskytujúcimi vzdelávanie a starostlivosť  deťom predškolského veku.

Konferencia sa uskutočnila pod osobnou záštitou Jána Mikolaja – podpredsedu vlády a ministra školstva SR, Silvie Gašparovičovej – manželky prezidenta SR, Dušana Čaploviča – podpredsedu vlády a Slavomíra Drozda – starostu mestskej časti Ružinov  v Bratislave.

Konferencie sa zúčastnilo 205 účastníkov. Zahraničných hostí bolo 50 z 15 krajín Európy.

(Anglicko, Poľsko, Dánsko, Island, Švajčiarsko, Nemecko, Írsko, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Grécko, Estónsko, Česká republika, Rakúsko). Program konferencie bol veľmi zaujímavý a zároveň náročný. Uvítací drink bol spojený s otvorením vernisáže výtvarnej súťaže  pod názvom Dúhový kolotoč. Druhý deň sa začal za  podpory slovenských médií, pozdravmi hostí a hlavnými príspevkami. Účastníkov konferencie pozdravila vzácna návšteva – svetová predsedníčka OMEP prof. Ingrid Pramling Samuelson zo Švédska a viceprezidentka pre Európu doc. Milada Rabušicová z Českej republiky. Popoludní po obedňajšom prijatí zahraničných hostí u pána starostu spojeného s malým občerstvením,  konferencia pokračovala ďalšími príspevkami. Galavečer sa pre všetkých účastníkov konferencie uskutočnil  v hoteli Holiday In.  Pre účastníkov konferencie bol pripravený bohatý program – vyhodnotenie súťaže Dúhový kolotoč, oceňovanie členiek SV OMEP za ich dlhoročnú aktívnu prácu  v prospech OMEP, kultúrny program. Ocenené boli a z rúk svetovej prezidentky OMEP a viceprezidentky pre Európu OMEP  ďakovné listy si prebrali: doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc., doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc.  a Dagmar Lapšanská.

V piatok dopoludnia slovenskí účastníci pokračovali v konferencii a zahraniční hostia sa išli pozrieť do materských škôl. V materských školách sa im veľmi páčilo, vznikla zaujímavá diskusia počas ktorej sa dozvedeli konkrétne  informácie o materských školách na Slovensku.

Popoludní po skončení konferencie sa išli pozrieť do materských škôl slovenskí účastníci konferencie.

Predsedovia OMEP jednotlivých prítomných krajín sa stretli na regionálnom zasadnutí. Svetová predsedníčka prof. Pramling –Samuelson  a viceprezidentka pre Európu OMEP doc. Rabušicová, ktorá zasadnutie viedla, poďakovala celému organizačnému výboru tejto konferencie  a SV OMEP za výbornú organizáciu konferencie a európskeho mítingu. Vyzdvihla prácu SV OMEP, že zapojila do spolupráce pri organizovaní konferencie aj najvyššie orgány krajiny a to, že SV OMEP má svoju webovú stránku. Poukázala na hľadanie možností, aby každá členská krajina sa mohla zúčastniť ma európskych ale aj svetových stretnutiach OMEP.

Po európskom zasadnutí  sa  všetci prítomní vybrali na prehliadku historickej časti hlavného mesta Bratislavy. Večer sme ukončili divadelným predstavením na Novej scéne muzikálom Limonádový Joe. V prvý deň konferencie bolo prezentovaných 10 príspevkov  (9 zahraničných a 1 domáci) a v druhý deň 27 príspevkov (25 domácich príspevkov  2 zahraničné).

Závery z konferencie

 1. Naďalej podporovať postupný prechod na vysokoškolské vzdelanie všetkých učiteliek materských škôl.
 2. Pri výchove a vzdelávaní detí predškolského veku úzko spolupracovať s rodinou, ako inštitúciou prvotne zodpovednou za zdravý osobnostný rozvoj detí.
 3. Prostredníctvom OMEP propagovať a šíriť myšlienku nezastupiteľného postavenia inštitucionálnej predškolskej výchovy a vzdelávania v celoživotnom vzdelávané jedinca.
 4. Podporovať a šíriť samostatnosť a zároveň zodpovednosť jednotlivých materských škôl za kvalitné predškolské  vzdelávanie.
 5. Šírením „príkladov dobrej praxe“ materských škôl podporovať a rozvíjať kvalitu predškolského vzdelávania.
 6. Prostredníctvom publikačnej a lektorskej činnosti členiek OMEPu  šíriť dobré meno SV OMEP a slovenskej predškolskej výchovy doma i v zahraničí.
 7. Naďalej skvalitňovať predškolské vzdelávanie  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 8. Podporovať a chrániť profesijnú čistotu povolania – predškolský pedagóg.
 9. Zapájať sa aktívne do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti predškolskej edukácie.
 10. Naďalej sa aktívne podieľať na tvorbe koncepčných a kurikulárnych dokumentov pre predškolské vzdelávanie a na tvorbe legislatívy súvisiacej s predškolským vzdelávaním.

V sobotu sa záujemcovia mohli zúčastniť Vínnej cesty, ktorá bola spojená s ochutnávkou vynikajúcich vín a pri neformálnom stretnutí bol priestor na možno aj menej odborné diskusie.

Dúfame, že všetkým prítomným sa na Slovensku páčilo, obohatilo ich poznanie o našom školskom systéme, kultúre a tradíciách. Veríme, že Slovensko zanechalo u nich len pozitívne stopy a rady sa k nám vrátia.

 

 

B, Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie

 

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Ministerstvo školstva SR, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko – pedagogické centrum  a.p. Prešov, Krajský školský úrad Prešov, Regionálna sekcia OMEP Prešov, Mesto Prešov zorganizovali v dňoch 10.-11.10.2008 v  Prešove vedeckú konferenciu s medzi-národnou účasťou pri príležitosti 15. výročia vzniku SV OMEP pod názvom Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie pod záštitou Pavla Hagyariho primátora mesta Prešov. Cieľom  konferencie bolo:  Poukázať na dôležitosť súčasných aspektov predprimárnej edukácie vo vzťahu k  budúcim perspektívam, na základe teoretických a  empirických poznatkov a aktuálnych legislatívnych zmien v danej oblasti. Všetkých prítomných na úvod privítali deti z materskej školy na Zemplínskej ulici v Prešove pod vedením učiteľky Beátky Adamkovičovej krásnym ľudovým pásmom.  Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov konferencie pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

Ján Mikolaj – podpredseda vlády a  minister školstva SR, Valentín Švidroň  – poslanec NR SR, člen školského výboru, Katarína Ďurčanská – viceprimátorka mesta Prešov, Milan Portik – dekan Pedagogickej fakulty PU v Prešove, Ivan Pavlov – riaditeľ MPC a.p.  Prešov, Jaromír Paulík – predseda KšÚ Prešov a Eva Gašparová – predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Po pozdravoch a slávnostných príhovoroch odovzdal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj ďakovné listy pri príležitosti 15. výročia vzniku SV OMEP za aktívnu a tvorivú prácu a jej prínos v prospech predškolskej výchovy na Slovensku 25 vzácnym ľuďom. Po slávnostnom odovzdávaní ďakovných listov nasledovali hlavné príspevky. Predniesli ich: prof. Jolanta Karbowniczek (Poľsko) – Koncepcja zintegrowanej edukaciji wczesnoszkolnej w Polsce i na swiecie – przeszlošč i teražniejszošč, doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (SR) – Dimenzie predškolskej edukácie, doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc. (SR) – Predškolská  výchova v globalizovanom svete, doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (ČR) – Preprimární edukace v kontextu školské reformy v ČR, PhDr. Elena Pajdlhauserová, PhD. (SR) – Školský zákon a predprimáne vzdelávanie v materskej škole  a  PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.(SR) – A ja taká dzívočka, cingi – lingi  bom“ (Skúmanie učiteľkinho vyučovania detí v materskej škole).

V popoludňajších hodinách vystúpilo 19 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, ktorých príspevky boli zamerané na prezentáciu predškolskej výchovy a edukácie v jednotlivých oblastiach a krajinách.

Účastníci konferencie si vypočuli prednesené referáty, ktoré dokumentovali:

 1. Aktuálne trendy v spektre dimenzií v kontexte globalizácie.
 2. Skúsenosti a inšpiratívne námety z reforiem predprimárnej edukácie v Poľsku a Českej republiky.
 3. Súčasný stav a perspektívy rozvoja predprimárnej edukácie v Slovenskej republike.

V sobotu mala konferencia zaujímavý program. Uskutočnila sa návšteva prešovských materských škôl (Budovateľská, Čapajevova, Sabinovská, Bajkalská, Mirka Nešpora, Važecká, Zemplínska, Čergovská a Jurkovičova) spojená s panelovou diskusiou k Štátnemu a Školskému vzdelávaciemu programu s členkami lektorského tímu  projektu: Vzdelávanie riaditeliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho  programu.  Panelová diskusia mala pozitívny ohlas  a učitelia z praxe si odniesli veľa poznatkov do svojej ďalšej práce a množstvo nových informácii o ďalšom vzdelávaní, ktoré ich v krátkej budúcnosti čaká. Na konferencii bolo prítomných  takmer 250 účastníkov zo Slovenska, Česka a Poľska.

Závery konferencie:

 1. Kooperovať  pri  návrhoch, tvorbe a  implementácii  dôležitých legislatívnych zámerov v oblasti predškolskej výchovy.
 2. Stimulovať  osvojovanie kľúčových kompetencií u detí počas celej dochádzky do materskej školy  aj v spolupráci s rodinou.
 3. Rešpektovať  pri edukácii detí v materskej škole  platnú legislatívu.
 4. Zabezpečiť systém riadenia materských škôl kvalifikovanými odborníkmi pre predškolskú výchovu.
 5. Ponúknuť kontinuálne  vzdelávanie učiteľom materských škôl, ktoré  prispeje k rozšíreniu a prehĺbeniu  ich poznatkov, zručností a postojov k obsahovej reforme.

10.10.2008 sa uskutočnila aj výročná členská schôdza SV OMEP. Program bol bohatý: Voľby do predsedníctva SV OMEP; boli prezentované správy: Správa o činnosti za obdobie 2005 – 2008, Správa o hospodárení za obdobie 2005 – 2008, Správa revíznej komisie. Bolo potrebné predniesť niekoľko návrhov  na zmenu stanov SV OMEP. Na obdobie 2009 – 2012 boli zvolení do predsedníctva SV OMEP títo členovia: Miňová -95b, Prekopová – 85b, Berčíková–83b, Foldesová–81b, Sobotová–81b, Lapšanská– 74b, Čížová– 59b, Bošnovičová– 55b,Kurpášová–54b, Pazderková– 51b, Domastová –45b,Fekiačová–40b, Domeová  – 36b, Mojžišová– 24b.

Od 1.1.2009 do 31.12.2012  užší výbor SV OMEP bude pracovať v tomto zložení:

Predseda: PaedDr. Monika Miňová, PhD.   (RS OMEP Prešov)

Podpredseda: Mgr. Miriam Čížová            (RS OMEP Prešov)

Tajomník: Mgr. Silvia Bošnovičová           (RS OMEP Košice)

Hospodár: Mgr. Monika Imrichová           (RS OMEP Prešov)

 

2.  Aktivity realizované v regionálnych sekciách

SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 8 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov a Košice). Tieto aktivity rozdelíme do štyroch  oblastí:

 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu  prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Štátny vzdelávací program a tvorba školských vzdelávacích programov; Podpora vynárajúcej sa gramotnosti v predprimárnej edukácii; Fašiangy, spolupráca s rodinou
 • praktické ukážky: prezentácia vedomosti z čitateľskej a dramatickej výchovy pri plnení úloh zdravotnej výchovy a obsahových štandardov v školskom vzdelávacom programe, dodržiavaní zásad ochrany vlastného zdravia, zdravej výživy, vytvárania pozitívnych postojov k svojmu zdraviu a riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie; popoludňajšie edukačné činnosti v materských školách;
 • vypracovanie metodickej príručky: Predškolská príprava detí v MŠ a rodine;

 

B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky  literárnej tvorivosti detí – Knižné hody v Hnúšti; Predškoláčik; Malé Chalupkovo Brezno
 • prehliadky hudobnej tvorivosti –  Zlatý slávik; Bystrický slávik; Brezniansky slávik
 • prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti – Gemerská kytička; Dúhový kolotoč; Príroda okolo nás; Svet okolo nás; Naše európske mesto; Rozšantená jeseň; Vianoce
 • prehliadky literárnej a hudobnej tvorivosti
 • prehliadky motorických  zručností detí – športová olympiáda; Dni športu
 • prehliadky pódiových skladieb
 • praktické ukážky: Komisár Rex – ukážka práce výcviku policajných psov a práce zásahovej jednotky v akcii
 • vystúpenia detí na verejnosti:  napr. na konferenciách, dni mesta  – Deti mestu, Deti deťom
 • organizácia krajskej konferencie: Výchovou  k ľudskosti, k ochrane zdravia a života
 • dni otvorených dverí v materských školách

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl
 • odborný seminár: Prístup k detskej literatúre v materskej škole prostredníctvom metódy tvorivej dramatiky; Rozvíjanie literárnej gramotnosti v rámci kultúrnej gramotnosti; Plánovanie, organizácia a realizácia  (týždenných) kurikulárnych projektov v podmienkach súčasnej predškolskej edukácie; Rozvíjanie komunikačnej (čitateľskej predčitateľskej) gramotnosti u detí predškolského veku v podmienkach súčasnej predškolskej výučby; Pohybové činnosti v projekte materskej školy a prevencie obezity; Komunikačné technológie;
 • tvorivá dielňa: prezentovanie environmentálnych aktivít na Veľtrhu environmentálnych programov
 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu
 • účasť členiek na európskej konferencii a vedeckej konferencii SV OMEP

 

D. Aktivity  družobné a  študijné – poznávacie

 • návštevy v zahraničí: v Čechách – Praha,  Brno,  České Budějovice, Olomouc; Grécko; Maďarsko; Poľsko
 • zahraničné návštevy na Slovensku:  Lotyšsko; Česká republika; Poľsko
 • návšteva rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí
 • organizácia Dňa učiteľov

 

 

3. Významné  výzvy a aktivity v roku 2009

–      V apríli 2009 sa zúčastniť regionálneho európskeho mítingu a konferencie v Grécku.

–      V auguste 2009  zúčastniť sa celosvetového kongresu OMEP vo Švédsku.

–      V októbri 2009  naplánovať a zrealizovať konferenciu SV OMEP  s medzinárodnou účasťou.

–      Participovať na príprave konferencie z príležitosti 180. výročia založenia prvej opatrovne na Slovensku v Banskej Bystrici.

–      Zorganizovať študijno – poznávací zájazd do Nemecka, Českej republiky a Poľska

 

V roku 2009 za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

–         Pripomienkovanie  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,

–         Participovanie na obsahovej reforme školstva,

–         Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠ SR

–         Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,

–         Preskúmanie pripravenosti detí, učiteliek materských škôl a materiálnych podmienok na pripravované obsahové zmeny v kurikule materských škôl,

–         Nadviazanie  spolupráce s európskymi výbormi OMEP.

 

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako  združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých  strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2008  sedemnásť našich členiek participovalo na:

–      Tvorbe Štátneho vzdelávacieho programu

–      Tvorbe metodickej príručky k Tvorbe školských vzdelávacích programov

–      Tvorbe metodickej príručky pre rodičov a učiteľky materských škôl: Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine

–      Tvorbe Národného projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

–      Štyri naše členky sú v poradnom výbore ministra školstva a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy.

V nasledujúcom volebnom období od 1.1.2009 do 31.12.2012 užšie predsedníctvo SV OMEP bude pracovať v tomto zložení:

Predseda: PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Podpredseda: Mgr. Miriam Čížová

Tajomník: Mgr. Silvia Bošnovičová

Hospodár: Mgr. Monika Imrichová

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP

 

 

 

 

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičova 17, 08001 Prešov, e-mail:minova@unipo.sk,  mobil: 0903117772

 

 

PaedDr. Peter Juráš                                                          V Prešove 5.12.2008

generálny riaditeľ

sekcie regionálneho školstva

MŠ SR, Stromová 1

813 30 Bratislava 1

 

 

 

Vec: Správa o činnosti SV OMEP za rok 2008

 

 

Predsedníčka Svetovej organizácie pre predškolskú výchove (OMEP) predkladám Vám správu  o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu   (OMEP)  za rok 2008.

 

 

 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP

 

 

 

Príloha: Správa o činnosti SV OMEP za rok 2008