Výročná správa 2009

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR
MŠ Jurkovičova 17, 08001 Prešov, e-mail:minova@unipo.sk, mobil: 0903117772

 

Správa  o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu   (OMEP)
za rok 2009

 

1. Významné konferencie

A,  Predprimárna edukácia v kontexte obsahovej reformy.
19.-20.6.2009 v Dudinciach sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja odborno – pedagogická konferencia pod názvom Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy. Organizátormi tejto konferencie boli SV OMEP, Ministerstvo školstva SR, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Metodicko – pedagogické centrum Bratislava a  Štátny pedagogický ústav.
Cieľom tejto konferencie bolo: na základe empírie a teoretickej reflexie poukázať na kľúčové a primárne komponenty pri predprimárnej edukácii v kontexte obsahovej reformy.
Hlavné príspevky svojim obsahom prezentovali genézu vzniku obsahových zmien v našom školstve, ale aj súčasnosť a najmä budúcnosť kontinuálneho vzdelávania učiteľov materských škôl. Prvým  z hlavných príspevkov bol príspevok Kataríny Guziovej zo ŠPÚ, ktorý bol zameraný na Výsledky výskumu kompetencii. Druhý príspevok je od Márie Podhájeckej z PU v Prešove z Pedagogickej fakulty pod názvom Programy pre materské školy v premenách  času. V treťom príspevku od Viery Hajdúkovej sa dozvieme informácie o Príprave materských škôl na tvorbu   školských vzdelávacích programov. Jadranka Földesová sa venovala problematike Stavu a úrovni výchovno – vzdelávacej činnosti  a učeniu sa detí. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  materských škôl ako súčasť reformy  vzdelávania – národný projekt bolo témou Beátky Šlahorovej.
Ďalšie príspevky by sme mohli rozdeliť do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine boli ladené nasledovné príspevky. Gendiarová,M.: Teoreticko – filozofické východiská v kontexte obsahovej reformy  v predškolskej edukácií; Slezáková, T.: Kľúčové kompetencie a budúca rola žiaka; Hanuliaková, J.:  Rozvoj sociálnych kompetencií u detí vmaterskej škole v kontexte sociálno-emocionálnej klímy; Podhájecká, M. – Gmitrová, V.:  Aktívna úloha učiteľky pri koordinácii hrových  činností detí v materskej škole; Gendiarová, M.: Poňatie osobnosti dieťaťa ako východiska zmeny filozofie   aplikovanej v podmienkach edukačnej praxe  materskej školy; Kostrub, D.: Možnosti rozvíjania konštruktívneho a seba-organizujúceho potenciálu detí; Portíková, A.: Predčitateľská a predpisateľská  edukácia v materskej škole; Miňová, M.: Zmeny v našom školstve – poznatky a skúsenosti.
Odrazom empírie pre potreby pedagogickej praxe boli tieto príspevky: Hudáková,V. – Miňová,M.: Možností uplatnenia Freinetovských techník v školskom vzdelávacom programe materskej školy; Cviková, E. – Szekeresová, E: Ako sme tvorili  školský vzdelávací program : Cesta okolo sveta; Paleschová,  J.: Tvorba učebných osnov v materskej škole; Galeštoková,  J.: Tvorba učebných osnov v materskej škole; Marková, V.: Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole.
Konferencia mala svoju aj odborno – praktickú časť, ktorá  bola realizovaná cez okrúhle stoly na tému: Tvorba ŠkVP s dôrazom na tvorbu učebných osnov, Rozvíjanie kompetencií detí
s členkami lektorského tímu projektu: Vzdelávanie riaditeliek a učiteliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho programu

Závery konferencie:

 1. V edukačnom procese materskej školy rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku po všetkých stránkach: kognitívnej, sociálno – emocionálnej, perceptuálno – motorickej  prostredníctvom hry, učenia a práce.
 2. Odkloniť sa od receptívnej, verbálnej a pamäťovo založenej práce učiteľa a sústrediť sa na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.
 3. Poskytnúť príležitosť každému dieťaťu rozvíjaním aktivity dosiahnuť stanovené ciele a dosiahnuť tak pocit úspechu a sebarealizáciu jedinca.
 4. Vyhnúť sa rôznym omylom a chybám spôsobeným neprimeraným pôsobením bez rešpektovania individuálnych potrieb, ktoré by mohli viesť k poškodeniu osobnosti dieťaťa.
 5. Dosahovať ciele v zmysle novej koncepcie a čo najviac sa približovať k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k človeku dobrému, múdremu aktívnemu, šťastnému a zodpovednému.
 6. Prispôsobiť stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti a učebné zdroje individuálnym potrebám, záujmom a požiadavkám jednotlivých detí.
 7. Individualizovať edukačné pôsobenie, diferencovane pristupovať k deťom na základe ich schopností, vzdelávacích, emocionálnych, sociálnych potrieb, záujmov, individuálnych odlišností, štýlov učenia sa a pod.
 8. Zdokonaľovať a rozvíjať kvalitu profesijných spôsobilostí prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a osobnej kultivovanosti každej učiteľky, aby s ostatnými učiteľmi zvládla zmeny, ktoré priniesla školská reforma.

 

B, Od detskej opatrovne k materskej škole.

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad Banská bystrica, mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky  zorganizovali 4.11.2009 medzinárodnú odborno -vedeckú konferenciu pod názvom Od detskej opatrovne k materskej škole pri príležitosti 180.výročia založenia prvej detskej opatrovne, ktorá sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja.
Cieľom  konferencie bolo:  Prehĺbiť a obohatiť poznanie o predškolskej výchove na Slovensku z historického aspektu a podporiť potrebu a význam inštitucionálnej výchovy v 3. tisícročí.
Úvod konferencie patril deťom z materskej školy, ktoré všetkých prítomných pozdravili veľmi pekným programom. Konferencie sa zúčastnilo 172 účastníkov z celého Slovenska. Hlavné príspevky odprezentovali pozvaní hostia: Bronislava Kasáčová (Od detských opatrovní po predškolskú edukáciu), Eva Šmelová (Česká mateřská škola v historickém vývoji), Beata Kosová (Súčasný  svet a  materská  škola) a Viera Hajdúková (Materské školy dnes).
Od 14 odborníkov odzneli príspevky v pléne v tomto poradí:  Valentína Trubíniová (Retrospektívny pohľad na výchovu a vzdelávanie detí v prvých detských opatrovniach na Slovensku), Dušan Kostrub (Montanae Civitatis Neosoliensis philanthropicum institutum – schola pro educatione infantum (Ecce eventum!).  Quantuscumque, quid agis?),Mária Podhájecká (Prvé opatrovne a prvý Ústav pre výchovu opatrovkýň v Prešove v kontexte ďalších vývojových edukačných tendencií), Katarína Guziová (Detské opatrovne na Spiši a filantropické hnutie), Elena Pajdlhauserová (Od detských opatrovní k materským školám v sústave škôl), Ilona Uváčková (Materská škola na prahu školskej reformy), Monika Miňová (Materská škola očami odborníkov a laikov), Alena Doušková (Potreby detí a špecifické mikroprostredie materskej školy), Alena Kováčiková – Jana Lenghartová – Ingrid Valovičová (Dieťa a  detstvo včera a dnes), Mária Vargová – Jolanta Karbowniczek (Rozvoj sebadôvery u dieťaťa predškolského veku pomocou hry), Monika Krajčovičová (Rozvoj tvorivosti v súčasnej materskej škole), Eva Severíni (Využitie multimedií vo vyučbe v predprimárnej edukácii), Daniela Valachová (Rozprávka a jej symbolická projekcia do detského výtvarného prejavu) a Ivana Krupová (Možnosti interpretácie vizuálneho umenia vo výchove detí predškolského veku).
Príspevky sa venovali historickým východiskám predškolskej výchovy v krajinách Európy a na území Slovenska a Česka. Jednotliví autori venovali pozornosť zakladateľovi predškolskej pedagogiky  Friedrichovi Fröbelovi a jeho zásadnému prínosu pre rozvoj teórií predškolskej edukácie. Zameriavali sa na  súvislosti vzniku prvej detskej opatrovne, ktorej základy položila M.T. Brunschwická. Rozvoj predškolskej edukácie dnes má svoje korene v prvej polovici 19. storočia. Mnohé príspevky boli zamerané  na súčasnosť predprimárnej edukácie. Nachádzame v nich odraz aktuálnych obsahových a legislatívnych zmien, ktoré sa uskutočnili v našom školstve v poslednom období.
Počas vystúpení v pléne, bola ponúknutá pre účastníkov konferencie návšteva materskej školy na ul. Lazovná, kde bola prvá detská opatrovňa. Deň bol spestrený aj sprievodnými akciami: predajom odborných kníh a výstavou rôznych didaktických pomôcok.
Závery z odborno – vedeckej konferencie:

 1. Systematickým vzdelávaním učiteliek pre materské školy vytvoriť vzdelanostnú základňu pre rozvoj pedagogického myslenia v širšom meradle.
 2. Predškolskú výchovu chápať ako predprimárne vzdelávanie a považovať ju za produkt súčasnej vyspelej doby.
 3. Materskú školu chápať ako inštitúciu, ktorá je založená na princípoch celostného rozvoja dieťaťa, s hlbokým chápaním detského sveta a psychiky, najvhodnejšie miesto prípravy dieťaťa pre život a školu.
 4. Učitelia  materských škôl musia zvládnuť evalváciu vlastnej práce aj práce školy v kontexte školských vzdelávacích programov.
 5. Výchova pre lepšiu budúcnosť predpokladá predovšetkým od učiteľov už v materskej škole byť osobným vzorom a viesť deti k hodnotám: hlboká úcta k životu, spravodlivosť, úcta k rozmanitosti, odlišnosti a jedinečnosti človeka, či society, striedmosť, zodpovednosť.

2.  Aktivity realizované v regionálnych sekciách
SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 10 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Hlohovec a Nové Zámky). Tieto aktivity rozdelíme do štyroch  oblastí:

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu  prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Tvorba Školských vzdelávacích programov (všetky RS OMEP); Konkretizácia cieľov v plánoch výchovno – vzdelávacej činnosti, Rozbor DVD ukážok zameraných na využitie aktivizujúcich metód a foriem práce predprimárneho vzdelávania, Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku (Hlohovec); Rozvoj tvorivosti a kľúčových kompetencií detí predškolského veku a Od profesijných kompetencií učiteľov k učebným kompetenciám predškolákov v podmienkach rôznorodých potrieb detí (Nitra); Pedagogická diagnostika v materskej škole (Nové Zámky); Tvorba plánov výchovno – vzdelávacej činnosti a Organizačné formy denného poriadku a ich obsahová náplň (Prešov);  Podpora vynárajúcej sa gramotnosti v predprimárnej edukácii a prezentácia Školského vzdelávacieho programu (Rimavská Sobota).
 • priebežné vzdelávanie: Plánovanie, organizácia a realizácia (týždenných) kurikulárnych projektov v podmienkach súčasnej predškolskej edukácie a Rozvíjanie komunikačnej (čitateľskej, predčitateľskej) gramotnosti u detí predškolského veku v podmienkach súčasnej predškolskej výučby v rozsahu  (Levice)
 • praktické ukážky:  Poďme sa spolu hrať – edukačné aktivity a hrové činnosti v zmysle ISCED 0 (Nové Zámky),  Ako využiť vizuálne techniky v MŠ (Rimavská Sobota).

Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno – metodických seminároch organizovaných v spolupráci s MsÚ, KŠÚ, MPC na území Slovenska, s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku.

B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky  literárnej tvorivosti detí – Rozprávkové klbko a Slniečko (Rimavská Sobota a Hnúšťa); Predškoláčik a Malé Chalupkovo Brezno (Banská Bystrica a Brezno)
 • prehliadky hudobnej tvorivosti –  Spievanky, spievanky (Hlohovec), Zlatý slávik (Rimavská Sobota); Bystrický slávik a  Brezniansky slávik (Banská Bystrica a Brezno)
 • prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti –  Môj autoportrét, Moja rozprávka (Banská Bystrica a Brezno), Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP ); Svet okolo nás (Prešov); Rozšantená jeseň a Vianoce (Banská Bystrica a Brezno)
 • prehliadky tvorivosti:  Gemerská kytička  a Slniečko (Rimavská Sobota)
 • prehliadky motorických  zručností detí – športová olympiáda (Banská Bystrica a Brezno)
 • praktické ukážky: Hasiči a záchranári (Nitra), ľudové zvyky  a ukážky ľudových remesiel (Rimavská Sobota)
 • vystúpenia detí na verejnosti:  napr. na konferenciách, dni mesta  – Deti mestu, Deti deťom (Banská Bystrica a Brezno); Otvorené scény a Knižné hody ( Rimavská Sobota); Vianoce na hrade (Levice)
 • prehliadka:  Mladí zdravotníci(Levice)
 • dni otvorených dverí v materských školách
 • zapojenie materských škôl (16) do svetového projektu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl
 • odborný seminár: Tvorba Školských vzdelávacích programov a legislatívne zmeny týkajúce sa materských škôl (všetky RS OMEP);  Evalvácia a autoevalvácia v práci riaditeľa materskej školy (Prešov)
 • úprava metodickej príručky „Predškolská príprava detí v MŠ a rodine„ (Košice)
 • vydanie metodického materiálu Zdravotná výchova v materskej škole publikované v „Dieťa a jeho svet“ (prostredníctvom vydavateľstva Raabe, autor: Mgr. Mariana Kollárová – Levice)
 • kurz prvej pomoci (Levice)
 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu (Žilina)
 • účasť členiek na  odborno – pedagogická konferencia (Dudince) a odborno – vedeckej konferencii (Banská Bystrica)

D. Aktivity  družobné a  študijné – poznávacie

 • návštevy v zahraničí: v Čechách – Praha (Banská Bystrica a Brezno  a Bratislava), Grécko – (členky z RS OMEP Bratislava); Maďarsko –Budapešť (Banská Bystrica a Brezno); Poľsko – Varšava (SV OMEP)
 • zahraničné návštevy na Slovensku:  Srbsko, Česká republika; Poľsko, Maďarsko
 • návšteva rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí
 • organizácia Dňa učiteľov

 

3. Významné  výzvy a aktivity v roku 2010

 • V apríli 2010 sa zúčastniť regionálneho európskeho mítingu a konferencie v Anglicku.
 • V apríli zorganizovať študijno – poznávací zájazd do Olomouca (Česká republika).
 • V máji zorganizovať odborno – vedeckú konferenciu v Prešove.
 • V júni zorganizovať národnú konferenciu – vyhodnotenie svetového projektu v Bratislave.
 • V auguste 2010  zúčastniť sa celosvetového kongresu OMEP vo Švédsku.
 • V októbri 2010  naplánovať a zrealizovať konferenciu aj s členskou schôdzou.

V roku 2010 za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

 • Vytváranie a pripomienkovanie  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,
 • Participovanie na národných projektoch,
 • Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠ SR
 • Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,
 • Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu,
 • Nadviazanie  spolupráce s európskymi výbormi OMEP.

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako  združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých  strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2009 naše členky  participovali na:

 • Inovácii metodickej príručky k Tvorbe školských vzdelávacích programov
 • Príprave tvorby Metodiky predprimárneho vzdelávania
 • Inovácii metodickej príručky pre rodičov a učiteľky materských škôl: Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine
 • Obsahu jednotlivých modulov v rámci  Národného projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania .

Štyri naše členky sú v poradnom výbore ministra školstva a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP bola v komisii na posudzovanie projektov „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“ 
a je členkou celoslovenskej sekcie  Predprimárneho vzdelávani (pri MŠ SR.)

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 4.3.2010                 PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP