Výročná správa 2010

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIEPRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičová 17, 08001 Prešov, e-mail: minova@unipo.sk, mobil:0903117772

 

 

Správa o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP)

 za rok 2010

 

 

1. Významné konferencie

 

A. Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Mesto Prešov, Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta a Fakulta Športu zorganizovali 14. – 15. 5. 2010 v Prešove vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja.

Cieľom vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať na dôležité obsahové zmeny, výskumné a metodické zistenia v perceptuálno-motorickej oblasti v súlade so  základnými dokumentmi v predprimárnej edukácii.

Konferenciu otvoril a slávnostné príhovory predniesol: rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD., primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari a dekan Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Milan Portík, PhD.

S hlavnými referátmi na vedecko – odbornej konferencii vystúpili:

prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. –  Fakulta športu PU v Prešove (SR),

doc. PhDr. Hana Dvořáková,CSc. – Univerzita Karlova Praha (ČR),

PaedDr. Vlasta Gmitrová – Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Prešov (SR),

Dr. Jolanta Gabzdyl – Wyzsa szkola ekomomii, Turystiki i nauk spoloznych w Kielcach (PL).

V popoludňajších hodinách v troch sekciách referáty prezentovalo 34 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, ktorých referáty prezentovali a dokumentovali problematiku preceptuálno – motorickej oblasti v rovine:

 • Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie,
 • okruhov, oblastí, štandardov a kompetencií,
 • prierezových tém,
 • hrubej a jemnej motoriky,
 • grafomotoriky a vizuomotoriky,
 • aktivít realizovaných v konkrétnych materských školách.

Závery vyplývajúce z konferencie:

 1. Venovať zvýšenú pozornosť operacionalizácii cieľov v perceptuálno – motorickej oblasti a dbať na správnu formuláciu otázok pri vedení dieťaťa a evalvácii výchovno – vzdelávacej činnosti.
 2. Cieľavedome využívať integrované možnosti perceptuálno – motorického učenia sa v kontexte predprimárnej edukácie.
 3. Inovovať metódy edukačnej práce,  eliminovať striktné direktívne rozhodovanie, sústredenie na chybu, súťaženie, malý rešpekt k individualite.
 4. Podporovať aktivitu detí a tvorivý potenciál, ich vlastné nápady, pozitívne príklady. Hľadať vlastného riešenia pohybových úloh i v tej najjednoduchšej forme, podporiť ďalšie kompetencie k riešeniu problémov všeobecne.
 5. Upriamiť zvýšenú pozornosť na:
 • každodenné cvičenie,
 • denné pohybové činnosti (3 hodiny), pri ktorej má mať dieťa 150 pulzov za minútu,
 • striedanie riadených a neriadených aktivít v priebehu dňa,
 • používanie rôzneho náčinia a náradia pri cvičení,
 • premyslený výber zdravotných cvikov,
 • dostatočne dlhý pohyb na čerstvom vzduchu vonku,
 • dostatok bezpečného priestoru na pohybové hry a cvičenie v triede,
 • vhodnú obuv a odev počas cvičenia,
 • správny a kultivovaný pohybový vzor učiteľky pri predvádzaní cvikov a pohybových úkonov,
 • minimalizovanie zhotovovania detských výtvarných a pracovných produktov podľa jednotného prototypu (časté používanie šablón),
 • voľné zaobchádzanie s materiálom a nástrojmi,
 • správne držanie a manipulovanie so štetcom a nožnicami,
 • správne držanie grafického materiálu,
 • na správnu polohu tela detí pri sedení a na sklon plochy papiera.

Súčasťou programu konferencie bola aktívna a tvorivá účasť prítomných 180 účastníkov v tvorivo-edukačných aktivitách (pohybovej, prírodovednej, matematicko-logickej, jazykovej a komunikatívnej, informačnej, pracovnej, hrovej, grafomotorickej, etickej a umelecko-expresívnej, umelecko-expresívnych (hudobnej, výtvarnej, tvorivej dramatiky). Tvorivo edukačné aktivity viedli kvalifikovaní odborníci z akademickej obce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a prizvaní odborníci z radov učiteliek materských škôl.

 

B. Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Ministerstvo školstva SR, Úrad vlády SR a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovali 2.6.2010 v Bratislave vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku pod záštitou Jána Mikolaja podpredsedu vlády a ministra školstva SR a Dušana Čaploviča podpredsedu  vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Cieľom  vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať na teoretické a výskumné zistenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja očami detí predškolského veku. Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov konferencie pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

Ján Mikolaj – podpredseda vlády a  minister školstva SR, Dušan Čaplovič podpredseda  vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Milada Rabušicová – viceprezidentka OMEP pre Európu a Eva Gašparová – predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Po slávnostných príhovoroch nasledovali hlavné príspevky. Predniesli ich: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. (SR), PhDr. Viera Hajdúková (SR), prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD. (ČR) a PaedDr. Monika Miňová, PhD. (SR).

V popoludňajších hodinách vystúpilo 27 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, ktorých príspevky boli zamerané na prezentáciu poznatkov, názorov a zistení o problematike trvalo udržateľného rozvoja z rôznych oblastí predškolskej výchovy a edukácie. Súčasťou sprievodných aktivít konferencie bola prezentácia jednotlivých materských škôl zapojených do svetového projektu. Účastníci konferencie si vypočuli prednesené referáty, ktoré prezentovali a dokumentovali trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom:

 1. Umenia
 2. Prírodovedných disciplín
 3. Aktivít realizovaných v konkrétnych materských školách

Vypočuli sme si veľmi kvalitné príspevky, ktoré sú uverejnené v  zborníku. Dúfame, že budú pre všetkých kolegov z teórie a pedagogickej praxe inšpiráciou do ďalšej ich náročnej a záslužnej práce. Výsledky svetového projektu  za Slovenskú republiku boli prezentované na svetovom kongrese OMEP 11.-13.8.2010 v Göteborgu vo Švédsku.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 1. Poznávať jeden druhého a poznávať podmienky života detí v rôznych častiach sveta. Uvedomovať si rodové (gendrové) rozdiely a výzvy vyplývajúce z tradičných gendrových rolí a modelov v materských školách. Podporovať participáciu a vplyv detí založenú na rovnakých právach, možnostiach a povinnostiach.
 2.  Zabezpečiť vzdelávanie pre všetkých. Aktívne podporovať detské učenie a rozvoj, poskytovať široké príležitosti pre plný rozvoj potenciálu dievčat a chlapcov, viesť detí k prijatiu plnej zodpovednosti ako občanov a učiť ich patričným rozhodnutiam v súčasnosti a v budúcnosti.
 3. Vytvárať cítenie pre prírodu, žiť s prírodou, zameriavať sa na prírodu a životné prostredie ako na predmety a prostriedky učenia. Pomocou hry a učenia sa poukazovať na ekologické problémy a výzvy.
 4. Dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj predpokladá a vyžaduje si zmenu správania, postojov, hodnotových orientácií, spôsobov riešenia problémov a dosahovania stanovených cieľov tak, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita života jedinca, celej spoločnosti ale aj života na planéte Zem všeobecne.
 5. Chápať trvalo udržateľný rozvoj ako komplexnú prierezovú problematiku, týkajúcu sa celej spoločnosti, ktorá si vyžaduje spoluprácu a spoluúčasť všetkých skupín obyvateľstva, vrátane detí predškolského veku a samozrejme učiteliek materských škôl.
 6. Prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom plnenia/dosahovania špecifických cieľov a aktivít, ktoré sú súčasťou tém v školských vzdelávacích programoch.
 7. Zapojiť sa do druhej fázy svetového projektu, ktorá by mala byť zameraná na implementáciu tematiky trvalo udržateľného rozvoja do predprimárneho vzdelávania prostredníctvom konkrétnych, prakticky orientovaných projektov.

 

C.  Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), RS OMEP Nové Zámky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesto Nové Zámky organizovali 15. – 16. 10. 2010 v Nových Zámkoch  odborno – pedagogickú konferenciu  s medzinárodnou účasťou pod názvom Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času.

Cieľom odborno – pedagogickej konferencie bolo poukázať v medzinárodnom kontexte na determinanty  predprimárneho vzdelávania, ktoré v rámci obsahovej reformy a transformačných zmien  tvoria edukačnú realitu a  vytvoriť východiská pre odbornú diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Slávnostnými príhovormi nás poctili: Viera Hajdúková – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Gejza Pischinger – primátor mesta Nové Zámky, Eva Gašparová – predsedkyňa Spoločnosti pre predškolskú  výchovu. Hlavné príspevky predniesli: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. (SR), PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.(SR), Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (ČR), Mgr. Norberta Sági, PhD.(MĽR), PhDr. Viera Hajdúková, PhD. – PaedDr. Katarína Guziová (SR). V pléne vystúpilo a odprezentovalo 21 prihlásených účastníkov svoje vedecko – odborné príspevky. Počas dvojdňovej konferencie 198 účastníkov navštívilo materské školy v okolí mesta Nové Zámky aj priamo v Nových Zámkoch.  V nasledujúci deň konferencie sa uskutočnila panelová diskusia na tému Predprimárne vzdelávanie v súčasnej edukačnej realite pod  vedením: doc. PhDr. Márie Podhájeckej, CSc., PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., PaedDr. Moniky Miňovej, PhD., PaedDr. Zlatice Hagerovej, Mgr. Janky Králikovej, Mgr. Jadranky Földesovej, PaedDr. Jany Bolebruchovej, PaedDr. Márie Kondelčíkovej, Mgr.  Evy Mujkošovej.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 • Predškolskú výchovu chápať ako predprimárne vzdelávanie a považovať ju za produkt súčasnej vyspelej doby.
 • Materskú školu chápať ako inštitúciu, ktorá je založená na princípoch celostného rozvoja dieťaťa, s hlbokým chápaním detského sveta a psychiky, najvhodnejšie miesto prípravy dieťaťa pre život a školu.
 • Dosahovať ciele v zmysle novej koncepcie a čo najviac sa približovať k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k človeku dobrému, múdremu aktívnemu, šťastnému a zodpovednému.
 • V edukačnom procese materskej školy rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku po všetkých stránkach: kognitívnej, sociálno – emocionálnej, perceptuálno – motorickej  prostredníctvom hry, učenia a práce.
 • Prispôsobiť stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti a učebné zdroje individuálnym potrebám, záujmom a požiadavkám jednotlivých detí.
 • Inovovať metódy edukačnej práce,  eliminovať striktné direktívne rozhodovanie, sústredenie na chybu, súťaženie, malý rešpekt k individualite.
 • Podporovať aktivitu detí a tvorivý potenciál, ich vlastné nápady, pozitívne príklady. Hľadať vlastné riešenia úloh i v tej najjednoduchšej forme, podporiť ďalšie kompetencie k riešeniu problémov všeobecne.
 • Uvedomovať si rodové (gendrové) rozdiely a výzvy vyplývajúce z tradičných gendrových rolí a modelov v materských školách.
 • Podporovať participáciu a vplyv detí založenú na rovnakých právach, možnostiach a povinnostiach.
 • Profesijné spôsobilosti zdokonaľovať a rozvíjať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a osobnej kultivovanosti každej učiteľky.
 • Kontinuálnym vzdelávaním učiteliek pre materské školy vytvoriť vzdelanostnú základňu pre rozvoj pedagogického myslenia v širšom kontexte.

 

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciách

SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 10 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Hlohovec a Nové Zámky). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich  oblastí:

 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Realizácia a prezentácia Školských vzdelávacích programov (všetky RS OMEP); Rozvíjanie tvorivosti detí cez výtvarné diela (Banská Bystrica a Brezno), Rozvoj komunikatívnych kompetencií s dôrazom na predčitateľskú gramotnosť (Hlohovec); Plánovanie a projektovanie v podmienkach MŠ (Komárno),
 • praktické ukážky:  technicko – kreatívna tvorivá dielňa (Komárno)

Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno – metodických seminároch organizovaných v spolupráci s MsÚ, KŠÚ, MPC na území Slovenska, s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku.

 

B. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky  literárnej tvorivosti detí: Rozprávkové klbko a Slniečko (Rimavská Sobota); Predškoláčik a Malé Chalupkovo Brezno (Banská Bystrica a Brezno)
 • prehliadky hudobnej tvorivosti: Spievanky, spievanky (Hlohovec), Zlatý slávik (Rimavská Sobota); Bystrický slávik a  Brezniansky slávik (Banská Bystrica a Brezno); Gemerské folklórne slávnosti v Klenovci (Rimavská Sobota);
 • prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti:  Môj deň v MŠ, Dúhový svet, Rozšantená jeseň, Vianoce  (Banská Bystrica a Brezno); Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP ); Svet okolo nás (Prešov); Rok v materskej škole (Hlohovec); Dúhový svet rozprávok (Komárno); výstavka výtvarných prác (Rimavská Sobota);
 • prehliadky tvorivosti:  Gemerská kytička,  (Rimavská Sobota)
 • prehliadky motorických  zručností detí: športová olympiáda (Banská Bystrica a Brezno)
 • praktické ukážky: Zo záhrady do komôrky (Rimavská Sobota)
 • vystúpenia detí na verejnosti:  napr. na konferenciách, dni mesta  – Deti mestu, Deti deťom (Banská Bystrica a Brezno); Vianoce na hrade (Levice); Otvorené scény, Deň rodiny ( Rimavská Sobota)
 • dni otvorených dverí v materských školách
 • zapojenie materských škôl do svetového projektu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Rimavská Sobota, Prešov, Košice)

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl
 • odborné stretnutia: Realizácia a prezentácia  Školských vzdelávacích programov a legislatívne zmeny týkajúce sa materských škôl (všetky RS OMEP);  Hospitácie a hospitačné záznamy, Uplatňovanie legislatívy a právnych predpisov v MŠ (Hlohovec)
 • príprava Metodiky predprimárneho vzdelávania (viaceré členky SV OMEP)
 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu (Ružomberok)
 • účasť členiek na vedecko – odbornej konferencii v Prešove a v Bratislave a odborno – pedagogickej konferencii v Nových Zámkoch
 • zapojenie členiek SV OMEP do prieskumu zameraného na Perceptuálno – motorickú oblasť v materskej škole

 

D. Aktivity družobné a študijné – poznávacie

 • návštevy v zahraničí: Maďarsko –Budapešť (Banská Bystrica a Brezno); Poľsko – Krakov (Banská Bystrica a Brezno)
 • zahraničné návštevy na Slovensku: Srbsko, Česká republika; Poľsko, Maďarsko
 • kurz prvej pomoci (Levice)

 

E. Aktivity vo vnútri RS OMEP

 • Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce – Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Komárno, Nové Zámky
 • Príprava a realizácia konferencie celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč – Banská Bystrica a Brezno
 • Príprava a organizácia konferencie – Prešov, Nové Zámky a Bratislava
 • Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ – Banská Bystrica a Brezno
 • Návšteva kultúrnych podujatí  – Banská Bystrica a Brezno
 • Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku – Banská Bystrica a Brezno

F. Významné aktivity realizované v RS OMEP

Prieskum v materských školách:

V období od 1.1 do 28.2.2010 bol realizovaný prieskum prostredníctvom neštandardizovaného  dotazníka, ktorý bol zameraný na realizáciu perceptuálno-motorickej oblasti v edukačnom procese materskej školy. Prieskumu sa zúčastnilo 495 respondentov zo všetkých RS OMEP.

 

Tabuľka 1  Počet respondentov podľa dĺžky pedagogickej praxe

 

Pedagogická

prax

Počet

respondentov

%

Riaditeľky

Učiteľky

n

%

n

%

0-5

36

7,2

1

0,7

35

9,7

6-10

27

5,4

1

0,7

26

7,3

11-15

23

4,6

2

2,3

21

5,8

16-20

58

11,7

10

7,3

48

13,4

21-25

98

19,7

17

12,3

81

22,5

26-30

120

24

28

20,5

92

25,5

31-35

77

15,5

65

48,1

12

3,3

36 a viac

56

11

11

8,1

45

12,5

Spolu

495

100

135

100

360

100

 

V tabuľke 1 uvádzame počet respondentov z pohľadu dĺžky pedagogickej praxe a zároveň ich pozície riaditeľa alebo učiteľky materskej školy. Z počtu 495 respondentiek bolo 360 (72,7%) učiteliek a 135 (27,3%) riaditeliek materských škôl. Do prieskumu sa najviac zapojilo  respondentov  s dĺžkou praxe 26-30 rokov (24%) a najmenej s dĺžkou praxe 11-15 rokov (4,6%). 65 riaditeliek (48,1%) má dĺžku praxe 31-35 rokov. Vzorku tvorilo  aj 7,2% začínajúcich  učiteliek.

 

Tabuľka 2  Pôsobisko podľa  dĺžky pedagogickej praxe

 

Pedagogická prax

Mesto

Vidiek

n

%

n

%

0-5

22

5,9

14

11,21

6-10

18

4,8

9

7,1

11-15

13

3,5

10

7,9

16-20

41

11,1

17

13,5

21-25

77

20,8

21

16,6

26-30

89

24,1

31

24,6

31-35

63

17,1

14

11,2

36 a viac

46

12,5

10

7,9

Spolu

369

100

126

100

 

Z mestských materských škôl sa zúčastnilo 369 respondentov (74,5%) a z vidieckych  materských škôl 126 respondentov (25,5%) z celkového počtu respondentov. V meste pracuje 24,1% učiteliek z dĺžkou pedagogickej praxe 26 – 30 rokov a len 3,5% učiteliek má pedagogickú prax 11 – 15 rokov. Približne tento stav evidujeme aj na vidieku, kde 24,6% učiteliek má dĺžku pedagogickej praxe 26 – 30 rokov. 7,1% respondentov je učiteľkami, ktoré majú dĺžku pedagogickej praxe 6 – 10 rokov.

Je možné konštatovať, že výsledky prieskumu na vzorke 495 respondentov v  perceptuálno – motorickej oblasti, skoro dva roky po schválení Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a jeho aplikácii do výchovno – vzdelávacej činnosti, sú nie veľmi uspokojivé.  Najväčší problém je pri plánovaní výchovno – vzdelávacej činnosti a operacionalizácii cieľov. Z ostatných zistení si čitatelia príspevku, ktorý je uverejnený v zborníku z konferencie (www.omep.sk) môžu urobiť prehľad o iných materských školách a inšpirovať sa pre rozšírenie svojej ponuky smerom k deťom a ich rodičom.

Svetový projekt:

Do svetového projektu  s názvom Trvalo udržateľný rozvoj bolo zapojených 17 materských škôl. 16 materských škôl je mestských a 1 materská škola je vidiecka. Rozhovor viedlo 17 učiteliek materských škôl z toho 10 vysokoškolsky vzdelaných. Na Slovensku pôsobí 10 Regionálnych sekcií OMEP. Do svetového projektu sa zapojilo 7 Regionálnych sekcií OMEP (Bratislava, Hlohovec, Nitra, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Prešov a Košice). Rozhovorov o logu svetového kongresu sa zúčastnilo 246 detí. V mesiacoch november a december 2009 prebiehali v týchto materských školách rozhovory s deťmi, ktoré si učiteľky materských škôl zaznamenávali.  Deti diskutovali s učiteľkami, prezerali si encyklopédie, vznikali výtvarné práce a fotografie detí pri daných činnostiach. Tieto aktivity boli miestneho charakteru v interiéroch  a exteriéroch materských škôl.

Tabuľka  1  Vzorka detí zapojených do svetového projektu

Vek detí Dievčatá Chlapci Spolu
Do 3 rokov

1

3

4

3-4 ročné

11

23

34

4-5 ročné

67

66

133

6 ročné

42

33

75

Spolu

121

125

246

 

Všetky rozhovory boli realizované v dopoludňajších hodinách v materskej škole individuálnou formou, len v jednej materskej škole s počtom deti  8 a 5 bol realizovaný skupinový rozhovor. Zaznamenané odpovede detí sme spočítali  a zatriedili do vzniknutých kategórií (bližšie informácie na www.omep.sk).

Deťom a učiteľkám sa tento projekt páčil a priniesol inšpirujúci pohľad  do ich aktivít v materskej škole. Myslím si, že sa učiteľky spolu s deťmi budú cieľavedomejšie zamýšľať nad podstatou a filozofiou tak náročného pojmu, ale aj obsahu ako je trvalo udržateľný rozvoj už aj z optiky (vnímania) detí materských škôl. Na Slovensku sa v  materských školách intenzívne venujeme problematike ekologickej a environmentálnej výchovy v mestách aj na vidieku. Akýkoľvek zaujímavý podnet, ako bol tento v podobe zapojenia sa do svetového projektu,  môže obohatiť, skvalitniť a rozšíriť obzor poznania pani učiteľkám a im zvereným deťom.

V roku 2010 – 2011 pokračujeme v realizácii svetového projektu.

 

 

 

3.Významné  výzvy a aktivity v roku 2011

V roku 2011 plánuje SV OMEP zorganizovať:

–      študijno – poznávací zájazd do Olomouca (Česká republika), Budapešti (Maďarsko)

–      vedecko – odbornú  konferenciu zameranú na HRU a  národnú konferenciu k Trvalo udržateľnému rozvoju  (vyhodnotenie 2. časti  svetového projektu)

V roku 2011 ďalej  za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

–        Vytváranie a pripomienkovanie  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,

–        Participovanie na národných projektoch,

–        Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š  SR,

–        Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,

–        Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu,

–        Pokračovanie v realizácií svetového projektu,

–        Nadviazanie  spolupráce s európskymi výbormi OMEP.

 

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 716 členov a je zaregistrovaný ako  združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých  strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2010 naše členky  participovali na:

–      Príprave tvorby Metodiky predprimárneho vzdelávania

–      Obsahu jednotlivých modulov v rámci Národného projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania .

Naše členky sú v poradnom orgáne ministra školstva, v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, odbornej sekcii pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP je členkou celoslovenskej sekcie  Predprimárneho vzdelávania (pri MŠVVaŠ SR.). Predsedníčka RS OMEP Bratislava ing. Katarína Koledová  reprezentovala Slovensko na svetovom kongrese vo Švédsku, kde informovala účastníkov stretnutia o realizácií a výsledkoch zapojenia SV OMEP do  svetového projektu.

Najbližšie európske zasadnutie OMEP bude v roku 2011 na Cypre a v roku 2012 vo Varšave. Svetový kongres OMEP  v roku 2011 bude v Hon Kongu a v roku 2012 v Brazílii.

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP