Výročná správa 2012

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE

PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičova 17, 08001 Prešov, e-mail:monika. minova@unipo.sk, mobil: 0903117772

 

 

Správa o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP)

za rok 2012

 

 

1. Významné konferencie

A. Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia

28.03.2012 v Prešove Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Metodicko – pedagogické centrum v Prešove a Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu z príležitosti 420. výročia narodenia J. A. Komenského. Cieľom konferencie bolo pripomenúť si dosah myšlienok Jana Amosa Komenského vo vzťahu k aktuálnej edukačnej realite. Dopoludnia vystúpilo 7 hlavných prednášateľov a popoludní  odznelo 40 príspevkov.

B.  Bezpečný pohyb = zdravé dieťa

25.05.2012 v Bratislave SV OMEP a Slovenský zväz rekreačnej a telesnej výchovy a športu zorganizoval celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou pre učiteľov a trénerov predprimárneho vzdelávania pod názvom Bezpečný pohyb = zdravé dieťa.Cieľ a odborné zameranie seminárabol získaním nových poznatkov dosiahnuť cieľ a poslanie pohybových a relaxačných cvičení: zdravý rast a psychosomatický vývin detí predškolského veku ako aj celkový rozvoj psychomotorických kompetencií s prihliadnutím na ich vývinové špecifiká. Seminára sa zúčastnilo 70 účastníkov, ktorí si vypočuli kvalitné príspevky v podaní českých a slovenských lektorov. V popoludňajších hodinách si účastníci zrealizovali prakticky zamerané cvičenia, ktoré môžu ďalej využiť pri práci s deťmi v materských školách – napr. pohybové hry, detská zumba, cvičenie rodičov a detí.

C. Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek  na environmentálne problémy ľudstva optikou  detí predškolského veku

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  a mesto Žilina zorganizovali 14. 09. 2012 v Žiline  vedecko – odbornú konferenciu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku pod záštitou Dušana Čaploviča  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať

 • na postavenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja v obsahu predprimárneho vzdelávania,

 • na vnímanie problematiky environmentálnej udržateľnosti optikou detí predškolského veku,

 • na skúmanie environmentálnej výchovy v podmienkach materských škôl,

 • na realizáciu environmentálnych aktivít a projektov so zapojením detí, učiteľov, rodičov a verejnosti.

Na úvod konferencie vystúpili deti z materskej školy Nám. Janka Borodáča 7 pod vedením pani lektorky anglického jazyka Danky Machútovej. Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedecko – odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. – zástupkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská – prvá zástupkyňa primátora mesta Žilina,

Mgr. Eva Gašparová – predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: PhDr. Viera Hajdúková, PhD., PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D. , Doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., Eliška Leblová, DiS., RNDr. Jana Kopáčová, CSc. a PaedDr. Monika Miňová, PhD.

V popoludňajších hodinách vystúpilo 11 odborníkov, ktorých príspevky boli zamerané na prezentáciu poznatkov, názorov a zistení o problematike trvalo udržateľného rozvoja z rôznych oblastí predškolskej výchovy a edukácie. Súčasťou sprievodných aktivít konferencie bola panelová prezentácia materských škôl zapojených do svetového projektu.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 1. Realizovať environmentálnu udržateľnosť ako globálnu prierezovú problematiku v edukačnej realite materských škôl.

 2. Podporovať plnenie a realizáciu  trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom školských vzdelávacích programov a projektov.

 3. Stimulovať konkrétnymi aktivitami súvisiacimi s bežnými činnosťami budujúcich základy životných hodnôt v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom ako zvedavosť; zodpovednosť; schopnosť sa postarať o živého tvora; dôvera vo svoje schopnosti niečo ovplyvniť; skromnosť;  obdarovanie; empatia; uvedomiť si, že existujú veci, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze; radosť z dobre vykonanej práce; pocit prospešnosti súdržnosti a spoločenstva; kritické myslenie; vnímanie životných a prírodovedných cyklov; úcta k životu vo všetkých jeho formách.

 4. Zapojiť sa do pokračovania svetového projektu.

 

D. Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  a mesto Hlohovec zorganizovali 5. – 6. 10. 2012 v Hlohovci  vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti pod záštitou Dušana Čaploviča ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať na dimenzie predprimárneho vzdelávania, ktoré tvoria edukačnú realitu a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania. Inovácie v predprimárnej didaktike, Obsah edukácie v materskej škole, Manažment školy a  Digitálne technológie v materskej škole boli určené ako hlavné dimenzie konferencie, jednotlivých diskusií a príspevkov.

Na úvod konferencie vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Červeník pod vedením pani učiteľky Vierky Lehutovej. Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedecko – odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. – zástupkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

Peter Dvoran – primátor mesta Hlohovec,

Mgr. Eva Gašparová – predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: PhDr. Viera Hajdúková, PhD. – Kam sa uberajú materské školy; Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. – Didaktika akceptujúca princíp kolaborácie; Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. – Digitálna gramotnosť pedagógov materských škôl; PaedDr. Ilona Uváčková – Učiteľ materskej školy v súčasnosti z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie; doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – K problematike štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – „Pohľad späť“.

V popoludňajších hodinách vystúpilo 22 odborníkov v panelových diskusiách, ktorých príspevky boli zamerané na hlavné dimenzie konferencie. V nasledujúci deň pokračovali panelové diskusie priamo v materských školách mesta Hlohovec.

V súčasnom Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie je uvedený pre všetkých, známy výrok: „Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote“. Táto cesta je naozaj veľmi zložitá a náročná. Ako uvádza PhDr. Viera Hajdúková, PhD. vo svojom príspevku, že „ len s veľkou dávkou odbornosti, profesionality, etiky, a viery sa nám určite spoločnými silami podarí dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili“.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 • Uprednostňovať podstatu, možnosti a zámer koncipovať a realizovať výučbu na princípe kolaborácie.

 • Didaktická erudovanosť a kompetentnosť majú učiteľovi umožňovať zodpovedne rozhodovať sa pre adekvátny výber učiva, cieľov, pretvárajúcich i podporných komponentov výučby tak, aby reálne zabezpečoval rozvíjanie učebných procesov, a tým i rozvoj osobnosti.

 • Učiteľ preberá na seba rolu konzultanta, poradcu, spoluhráča, kolaborujúceho partnera vo výučbových aktivitách, ktorý učiacim sa deťom spoločne pomôže nájsť dôležité informačné zdroje, ale príležitosť a aktívnosť objavovať prenecháva samotným deťom.

 • Klásť dôraz na profesionálnejšiu spoluprácu s rodinami založenej na rovnovážnom vzťahu a vzájomnej tolerancii.

 • Zmysluplne využívať rôzne digitálne nástroje pre učiteľove potreby, na svoje pozná­vanie, na vyjadrenie seba a svoj komplexný osobný rozvoj.

 • Pripraviť kvalitné študijné materiály na rozvoj digitálnej, predčitateľskej, predpisateľskej, environmentálnej  gramotnosti.
 • Smerovať súbor kompetencií učiteľov na pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam, potenciálu detí primeranej výchovno-vzdelávacej činnosti.

 • Riadiť proces výchovy a vzdelávania využívaním pozorovania, ako metódy pedagogického diagnostikovania, facilitovaním, situačným rozhodovaním a riadením činností so spoluúčasťou detí.

 • Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve sú prínosné pre deti, ich rodičov aj spoločnosť ako takú.

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciách

SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 12 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Hlohovec, Nové Zámky, Trnava a Žilina). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich  oblastí:

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: exkurzia v Edulab (Bratislava), Moderné metódy edukácie výtvarných aktivít (Bratislava),Osobnostná pedagogika v edukácii, Výtvarná tvorba v predprimárnej edukácii, Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Spoznávajme sami seba, Farebný týždeň zdravej výživy, Samkove dobrodružstvá , Anjelské záhrady, Dramatizácia literárneho diela Analyzovanie textov, Od teórie k praxi- kvalitnejšie a tvorivejšie (Banská Bystrica a Brezno), Rozvíjanie matematickej gramotnosti v predprimárnej edukácii, Edukačné aktivity detí s využitím digitálnych technológií v Edulab (Hlohovec), So Slniečkom hravo – zdravo, Integrácia digitálnych technológií do každodenných aktivít detí predškolského veku, Porozumieť úlohe didaktickej pomôcky vo výchovno- vzdelávacom procese materských škôl a jej potenciálu pre komplexný rozvoj detí predškolského veku, Vonkajšie faktory ovplyvňujúce kohéziu detskej skupiny (Komárno), Práca s drôtikmi, Metodická ukážka pre učiteľky v MŠ s vyučovacím jazykom maďarským (Nové Zámky), Hudba a pohyb v rozvoji osobnosti dieťaťa, Integrácia digitálnych technológií do každodenných aktivít detí predškolského veku, Vizuomotorická koordinácia v praxi materskej (Trnava), Rozvoj grafomotoriky, ako prípravy na písanie v základnej škole 1. a 2. časť (Žilina)

Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno – metodických seminároch organizovaných v spolupráci s MsÚ, KŠÚ, MPC na území Slovenska, s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku.

B. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky literárnej tvorivosti detí: Rozprávkové klbko a Slniečko (Rimavská Sobota); Predškoláčik a Malí Chalupkovci (Banská Bystrica a Brezno)

 • prehliadky hudobnej tvorivosti: Zlatý slávik (Rimavská Sobota); Bystrický slávik a  Brezniansky slávik (Banská Bystrica a Brezno); Gemerské folklórne slávnosti v Klenovci (Rimavská Sobota); Spievanky, spievanky (Hlohovec), interpretáciu detských vianočných piesní na Trojičnom námestí (Trnava),

 • prehliadky výtvarnej a pracovnej tvorivosti:Strašidlá,Rozšantená jeseň, Moja obľúbená rozprávka, (Banská Bystrica a Brezno); Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP ); Svet okolo nás (Prešov); výstavka výtvarných prác (Rimavská Sobota); prezentovanie výtvarnej tvorivosti pri výzdobe vianočných stromčekov (Trnava)

 • prehliadky tvorivosti: Gemerská kytička  (Rimavská Sobota),
 • prehliadky motorických zručností detí: detská športová olympiáda (Banská Bystrica a Brezno)

 • prehliadky Malých zdravotníkov: Nové Zámky

 • ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel: Na Ondreja, na Luciu, Vynášanie Moreny, Stavanie Mája praktické ukážky (Rimavská Sobota)

 • vystúpenia detí na verejnosti: napr. na konferenciách, dni mesta – Deti mestu, Deti deťom (Banská Bystrica a Brezno); Otvorené scény pri príležitostí Dní miest a obcí, Deň matiek, deň rodiny, Vítanie jesene spojená s opekaním, Mikuláš, Fašiangové karnevaly s rodičmi (Rimavská Sobota); Deň matiek, Úcta k starším, Mikuláš (Bratislava)

 • dni otvorených dverí v materských školách

 • zapojenie materských škôl do rôznych projektov: Bezpečná škôlka a Ekologická stopa, Levy, tigre, mačky a iné šelmy; Moja Trnava; Jesenná krása; Maľovaný sen Vianoc (Trnava); Dominikov zábavný kufrík (Banská Bystrica a Brezno)

 • zapojenie materských škôl do svetového projektu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Rimavská Sobota, Prešov, Košice)

 • iné: Slávnostné otvorenie MŠ Malacky – Rakárenská (Bratislava), Interaktívne divadlo Dúhový autobus (Hlohovec)

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl

 • odborné stretnutia: riaditeliek a učiteliek materských škôl k aktuálnym otázkam predprimárneho vzdelávania, legislatívnych zmien týkajúcich sa materských škôl (všetky RS OMEP); autoevalvácia a evalvácia v manažmente materskej školy (Hlohovec),

 • účasť členiek RS OMEP na vzdelávaní cez Národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“

 • účasť na akcii programu eTwinning (Nové Zámky)

 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu (Ružomberok)

 • účasť členiek na vedecko – odbornej konferencii SV OMEP v Hlohovci a v Žiline

 • účasť členiek SV OMEP na odbornom seminári s medzinárodnou účasťou Bezpečný pohyb = zdravé dieťa v Bratislave

 • zapojenie členiek SV OMEP do prieskumu zameraného na tému: Dieťa a detstvo

D. Aktivity družobné a študijné – poznávacie

 • návštevy v zahraničí: v rámci projektu „Coménius Regio“ absolvovanie mobility v Maďarsku (Banská Bystrica a Brezno); Srbsko (Prešov, Košice),

 • zahraničné návštevy na Slovensku: Česká republika; Poľsko, Maďarsko, Anglicko

 • nadviazanie kontaktu s materskou školou v Nemecku v meste Bautzen (Žilina)

E. Aktivity vo vnútri RS OMEP

 • Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce

 • Príprava a realizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč (Banská Bystrica a Brezno), Svet okolo nás (Prešov)

 • Príprava a organizácia konferencie – Žilina, Hlohovec

 • Príprava a realizácia seminára – Bratislava

 • Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ a „Vianoc“ – Banská Bystrica a Brezno

 • Návšteva kultúrnych podujatí  – Banská Bystrica a Brezno

 • Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku, Srbsku, v Českej republike

F. Významné aktivity realizované v RS OMEP

Prieskumy  v materských školách:

 1. Svetový projekt ESD

Do svetového projektu sa zapojilo 7 regionálnych sekcií SV OMEP z 12:

Bratislava – MŠ Bancíkovej 2

Banská Bystrica a Brezno – MŠ Magurská

Hlohovec –  ZŠ s MŠ Drahovce a Sokolovce

Košice – MŠ  B. Němcovej, Kalinovská, Obrancov mieru 16,Park mládeže,Dénešova 

Nitra – MŠ Čajkovského, Novomeského, Beethovenova, Bazovského

Prešov – MŠ Budovateľská, Čergovská a Sabinovská

Rimavská Sobota – MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa, MŠ Tisovec

Počet MŠ: 18 (16 mestských materských škôl a 2 vidiecke materské školy)

 1. časť projektu:

Počet MŠ: 13

Počet učiteliek: rozhovor viedlo 13 učiteliek materských škôl

Rozhovorov o logu sa zúčastnilo 333 detí – dievčat – 166, chlapcov – 167

 1. časť projektu:

Počet MŠ: 9

Počet učiteliek: 20 učiteliek materských škôl

Zúčastnilo sa  505 detí (dievčat – 244 a chlapcov – 261) a 348 rodičov

Počet jednorazových aktivít: 85

Počet projektov: 34

1. a 2.  časť projektu: Materská školaMagurska Banská Bystrica, Bancíkovej Bratislava, Tisovec, Čergovska Prešov

 1. Prieskum v materských školách zameraných na dieťa a detstvo

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom písomného štruktúrovaného interview. Cieľom interview bolo zistiť názory odborníkov ak laikov na tému dieťa a detstvo. Do prieskumu bolo zapojení odborníci: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.   (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), PaedDr. Ilona Uváčková  (Štátna školská inšpekcia), PaedDr. Katarína Guziová, PhD. (Štátny pedagogický ústav), Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  (Pedagogická fakulta Univerzita Komenského Bratislava).

Do prieskumu bolo zapojených 29 študentov dennej a externej formy štúdia študijného programu Predškolská pedagogika, 50 detí z materských škôl a 11 učiteliek. Výsledky tohto prieskumu boli prezentované  predsedníčkou SV OMEP PaedDr. Monikou Miňovou, PhD. na európskej konferencii OMEP vo Varšave 18. – 20.04.2012.

V roku 2012 naše členky participovali na:

 • príprave podkladov pre POP 2012/2013

 • Predsedníčka SV OMEP je členkou Celoslovenskej sekcie  predprimárneho vzdelávania (pri MŠVVaŠ SR) bola členkou  komisie na posudzovanie projektov „Revitalizácia materských škôl 2012“ 

3.Významnévýzvy a aktivity v roku 2013

V roku 2013 plánuje SV OMEP zorganizovať:

 • študijno – poznávací zájazd do Prahy (Česká republika),

 • konferenciu k Trvalo udržateľnému rozvoju (vyhodnotenie zapojenia do  svetového projektu),

 • konferencia k 20. Výročiu založenia SV OMEP.

V roku 2013 ďalej  za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

 • Vytváranie a pripomienkovanie  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,

 • Participovanie na národných projektoch,

 • Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,

 • Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu,

 • Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š  SR,

 • Pokračovanie v realizácií svetového projektu.

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 500 členov a je zaregistrovaný ako združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2012 naše členky  participovali na:

 • príprave podkladov pre POP 2012/2013

 • príprave podkladov k spolupráci s MPC pri organizovaní konferencií, seminárov a exkurzií

Naše členky sú v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, odbornej sekcii pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP je členkou celoslovenskej sekcie  Predprimárneho vzdelávania(pri MŠVVaŠ SR). Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. a RS OMEP Bratislava ing. Katarína Koledová  reprezentovali Slovensko na európskej konferencii vo Varšave.

Najbližšie európske zasadnutie OMEP bude 8. – 11. 05. 2013 v Záhrebe v Chorvátsku. Svetový kongres OMEP bude 9. – 13. 07. 2013 v Shanghai v Chine.

4. 10. 2012 sa uskutočnili voľby do predsedníctva SV OMEP a 24.01.2013 voľba užšieho predsedníctva SV OMEP.

Predsedníctvo SV OMEP v nasledujúcom období v rokoch 2013 – 2017 bude pracovať v tomto zložení:

Predseda: PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Podpredseda: Mgr. Jana Prekopová

Tajomník: PaedDr. Ingrid Valovičová

Hospodár: Mgr. Gabriela Minčáková

Ostatní členovia: ing. Katarína Koledová, PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD., Mgr. Irena Rošková, Dagmar Lapšanská, PhDr. Tatiana Fáglicová, PhDr. Jarmila Sobotová, PaedDr. Marianna Jámborová, Terézia Berčíková, Mgr. Alžbeta Pazderková, Erika Chovancová, Mgr. Andrea Csányiová, Beáta Schniererová, Timea Vargová.

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP