Výročná správa 2011

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE

PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičova 17, 08001 Prešov, e-mail: minova@unipo.sk, mobil: 0903117772

 

 

Správa o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP)

 za rok 2011

 

 

1. Významné konferencie

 

A. Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja  z pohľadu  predprimárneho vzdelávania

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovali 13. – 14. 6. 2011 na Teplom Vrchu vedecko – odbornú konferenciu pod názvom Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja  z pohľadu  predprimárneho vzdelávania pod záštitou Eugena Jurzycu  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať na problematiku trvalo udržateľného rozvoja a jeho miesto v predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom aktivít a projektov so zapojením verejnosti.

Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedecko – odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

Renáta Bernátová – Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta,

Soňa Hanesová –  Štátna školská inšpekcia,

Katarína Guziová – Štátny pedagogický ústav.

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., PaedDr. Soňa Hanesová, PaedDr. Monika Miňová, PhD.

V popoludňajších hodinách vystúpilo 12 odborníkov, ktorých príspevky boli zamerané na prezentáciu poznatkov, názorov a zistení o problematike trvalo udržateľného rozvoja z rôznych oblastí predškolskej výchovy a edukácie. V nasledujúci deň konferencie sa uskutočnili prezentácie materských škôl zapojených do svetového projektu a prezentácie aktivít a projektov, ktoré sa realizujú v materských školách. Súčasťou sprievodných aktivít konferencie bola panelová prezentácia jednotlivých materských škôl zapojených do svetového projektu.

Deťom sa musí povedať a ukázať, že môžu vykonať nádherné veci pre Zem. Je potrebné dať im vedomie, že môžu zmeniť a zachrániť svet.“ Toto je cesta ako deťom priblížiť problematiku trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach materských škôl. Konkrétne možnosti, námety a príklady sme si vypočuli na konferencii v podobe príspevkov, ktoré prezentovali a dokumentovali trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom:

 • Plánovania , kontroly a riadenia
  • Prírodovedných a technických disciplín
  • Aktivít a projektov realizovaných v konkrétnych materských školách

Výsledky svetového projektu za Slovenskú republiku budú prezentované na svetovom kongrese OMEP 8. – 9. 7. 2011 v Hong Kongu.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 1. Podporovať detské učenie a rozvoj, poskytovať široké príležitosti pre plný rozvoj potenciálu detí, viesť detí k spoluzodpovednosti a učiť ich správnym rozhodnutiam v súčasnosti a v budúcnosti.
 2. Realizovať trvalo udržateľný rozvoj ako komplexnú prierezovú problematiku v podmienkach materských škôl, týkajúcu sa detí predškolského veku a  učiteliek materských škôl.
 3. Prispievať k plneniu a realizácii  trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom školských vzdelávacích programov.
 4. Zapojiť sa do tretej fázy svetového projektu.

 

B. Hra v predprimárnej edukácii.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenským výborom svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, mestom Prešov a pod osobnou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Eugena Jurzycu organizuje 1. 12. 2011 a 2. 12. 2011 medzinárodnú vedecko – odbornú konferenciu s názvom Hra v predprimárnej edukácii.

Kľúčovou otázkou, ktorú riešia všetky štáty a ktorá má zásadný význam nielen pre sociálno-spoločenský, ale najmä ekonomický rozvoj a úspešnosť krajín na medzinárodnom poli je otázka priority „investícií pre budúcnosť“. Mnohí ju automaticky spájajú s peniazmi, ich objemom vloženým na vzdelávanie a výchovu, pričom ich výšku a primeranosť merajú rôznymi rebríčkami a indikátormi. Iste je v tom kus racia, ale dôležitejším faktorom budúceho úspechu je jasná, obsahovo plná stratégia toho, čo chceme budúcim generáciám odovzdávať, podložená dostatočnými teoreticko-aplikačnými vedomosťami.

Slovenská republika zastúpená štátnymi inštitúciami na čele s vládou, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, výskumnými a odbornými kapacitami sa už dlhodobo snažila presadiť nové koncepcie a prístupy vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu. Na tomto úseku nesmierny kus práce vykonali aj odborníci akademickej obce, vrátane učiteľov škôl na všetkých stupňoch. Výsledkom bol schválený nový Štátny vzdelávací program. Je potešujúce, že jedným z jeho pilierov je i Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, na ktorého tvorbe, oponentúre, testovaní i zavádzaní do praxe sa viacerí účastníci tejto konferencie aktívne podieľali.

Cieľom medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie bolo diskutovať o pozitívach, problémoch, podnetoch i odporúčaniach týkajúcich sa všetkých aspektov uplatňovania edukácie prostredníctvom hier v materských školách. Vypočuli sme si skúsenosti s pripravenosťou materských škôl na tvorbu školských programov s akcentom na hru, pripravenosť učiteliek realizovať zámery edukácie formou hier. Pre nás pedagogických zamestnancov fakúlt je dôležitá aj spätná väzba praxe na kvality profilu našich absolventov, najmä čo sa týka kvality vedenia hrových aktivít. Sme radi, že máme možnosť oboznámiť sa s prezentáciami teoretických, výskumných poznatkov i praktických skúseností našich aj zahraničných účastníkov.

Medzinárodnú konferenciu poctili svojou prítomnosťou viacerí významní hostia: Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Prof. PhDr. Milan Portik, PhD. – prorektor Prešovskej univerzity v Prešove, Doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, assoc. Prof. Rumiana Tankova, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty Plovdivskej univerzity Paisija Chilendarskeho v Plovdive, Bulharská republika, Prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska – zástupkyňa riaditeľa Inštitútu pedagogiky, Univerzita Prírodno-Humanistická v Siedlcach, Poľská republika, Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, PaedDr. Katarína Guziová, PhD. – Štátny pedagogický ústav, Bratislava. Na jednaní konferencie sa zúčastnili domáci a zahraniční vysokoškolskí učitelia zo Slovenska a zahraničia, inšpektorky zo Štátnej školskej inšpekcie, pedagogickí zamestnanci materských škôl, pracovníci pedagogicko-psychologickej poradne.

V príspevkoch odzneli viaceré podnetné myšlienky a zaujímavé názory na hru. Jednoznačne sa v nich potvrdzuje veľký význam hry v edukácii deti.

Musíme konštatovať, že v prezentovaných príspevkoch sa odzrkadľujú aj negatívne zistenia o hre, hrových aktivitách detí a hrovej kompetencii učiteľky. Je to veľká výzva na zamyslenie, aby sa nám z priestoru materskej školy nevytrácala hra proklamovaním iných činností, a nie tých, čo výsostne patria do obsahového edukačného rámca kurikula materskej školy. Hra je nástroj, prostriedok, metóda, ktorou pomáhame dieťaťu poznávať a pochopiť svet. Z tohto pohľadu, aj vzhľadom na myšlienky prezentované v referátoch našich vzácnych hostí by bolo účelné niektoré vedecko-výskumné aktivity orientovať cezhranične.

Dopoludnia odznelo 7 hlavných príspevkov v podaní zahraničných a slovenských hostí. V zborníku je uverejnených 59 príspevkov na 620 stranách. Prvý deň v popoludňajších hodinách účastníci konferencie sa zúčastnili ôsmich Tvorivo – edukačných aktivít, ktoré viedli kolegovia z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V piatok sa mohli účastníci konferencie pozrieť do desiatich fakultných materských škôl, v ktorých cvičné pani učiteľky zrealizovali priamu ukážku práce s deťmi so zameraním na hru.

Závery a odporúčania:

Vedecko-odborná konferencia Hra v predprimárnej edukácii jednoznačne poukázala na aktuálnosť zvolenej témy. Konferencia prostredníctvom hlavných referátov, referátoch, koreferátov a hrovo-edukačných aktivít priamo realizovaných  v priestore materskej školy upozornila na:

–       roztrieštenosť v pojmoch,

–       nejednotnosť v ponímaní hry a nazeraní na hru,

–       neadekvátnosť uplatňovania hry v predprimárnom vzdelávaní,

–       ohrozenosť  postavenia hry v predprimárnom vzdelávaní.

Z hľadiska naznačeného je potrebné deklarovať odporúčania v kontexte hry pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, pre vedu a výskum, pre kontrolne inštitúcie, pre materské školy.

V praktických ukážkach v materských školách

–          absentovalo deťmi samostatné navrhovanie hier, organizovanie hrového priestoru  a riadenie hier deťmi

–          ojedinelé prezentovanie  hier na niekoho a niečo (námetové hry) podľa vlastného výberu

–          prevažovalo prezentovanie hier  s vopred určenými pravidlami

–          v prezentovaných hrách dominovalo organizovanie a riadenie hier učiteľkami

 

C.  Bezpečný pohyb = zdravé dieťa

7.10.2011 v Poprade SV OMEP a Slovenský zväz rekreačnej a telesnej výchovy a športu zorganizoval celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou pre učiteľov a trénerov predprimárneho vzdelávania pod názvom Bezpečný pohyb = zdravé dieťa. Cieľ a odborné zameranie seminára bol získaním nových poznatkov dosiahnuť cieľ a poslanie pohybových a relaxačných cvičení: zdravý rast a psychosomatický vývin detí predškolského veku ako aj celkový rozvoj  psychomotorických kompetencií s prihliadnutím na ich vývinové špecifiká. Seminára sa zúčastnilo 160 účastníkov, ktorí si vypočuli kvalitné príspevky v podaní českých a slovenských lektorov. V popoludňajších hodinách si účastníci zrealizovali prakticky zamerané cvičenia, ktoré môžu ďalej využiť pri práci s deťmi v materských školách.

 

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciách

SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 11 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Hlohovec, Nové Zámky a Trnava). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich  oblastí:

 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu  prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Pedagogické dni v Brezne – pedagogika M. Montesoriovej, Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania (Banská Bystrica a Brezno); Interaktívne a inovatívne hračky a didaktické pomôcky (Hlohovec); Prístup k detskej literatúre v MŠ prostredníctvom metódy tvorivej dramatiky 2. časť (Levice); Výskumné ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania a jej využitie v praxi materských škôl (FIBONACCI) a Porozumieť úlohe didaktickej pomôcky vo výchovno – vzdelávacom procese materských škôl a jej potenciálu pre komplexný rozvoj detí predškolského veku (Trnava)

Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno – metodických seminároch organizovaných v spolupráci s MsÚ, KŠÚ, MPC na území Slovenska, s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku.

 

B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky  literárnej tvorivosti detí: Rozprávkové klbko a Slniečko (Rimavská Sobota); Predškoláčik a Malé Chalupkovo Brezno (Banská Bystrica a Brezno)
 • prehliadky hudobnej tvorivosti: Zlatý slávik (Rimavská Sobota); Bystrický slávik a  Brezniansky slávik (Banská Bystrica a Brezno); Gemerské folklórne slávnosti v Klenovci (Rimavská Sobota); Deti, deťom pre radosť (Hlohovec)
 • prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti:  Moje mesto, Dúhový svet, Rozšantená jeseň, (Banská Bystrica a Brezno); Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP ); Svet okolo nás (Prešov); výstavka výtvarných prác (Rimavská Sobota); prehliadka výtvarných prác v spolupráci s Inštitútom rodovej rovnosti (Trnava)
 • prehliadky tvorivosti:  Gemerská kytička  (Rimavská Sobota), Veselý      šarkan (Trnava)
  • prehliadky motorických  zručností detí: detská športová olympiáda (Banská Bystrica a Brezno)
  • prehliadky Malých zdravotníkov: Levice, Nové Zámky
  • ukážka práce Hasičov a záchranárov: Nitra
  • ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel: Na Ondreja, na Luciu, Vynášanie Moreny, Stavanie Mája praktické ukážky (Rimavská Sobota)
  • vystúpenia detí na verejnosti:  napr. na konferenciách, dni mesta  – Deti mestu, Deti deťom (Banská Bystrica a Brezno); Vianoce na hrade (Levice); Otvorené scény pri príležitostí Dní miest a obcí (Rimavská Sobota); Deň matiek, deň rodiny, Mikuláš, Fašiangové karnevaly  s rodičmi (Rimavská Sobota); Deň matiek, Úcta k starším, Mikuláš (Bratislava)
  • dni otvorených dverí v materských školách
  • zapojenie materských škôl do rôznych projektov: Bezpečná škôlka a Ekologická stopa (Trnava); Dominikov zábavný kufrík (Banská Bystrica a Brezno)
  • zapojenie materských škôl do svetového projektu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Rimavská Sobota, Prešov, Košice)

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl
 • odborné stretnutia: riaditeliek a učiteliek materských škôl k aktuálnym otázkam predprimárneho vzdelávania, legislatívnych zmien týkajúcich sa materských škôl (všetky RS OMEP);  Intelektovo nadané deti a ich diagnostikovanie v podmienkach materských škôl (Hlohovec), Audit hry v materskej škole (Prešov)
 • účasť členiek RS OMEP na vzdelávaní cez Národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“
 • účasť na akcii programu eTwinning Modro – žltý deň: Nové Zámky
 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu (Martin)
 • účasť členiek na vedecko – odbornej konferencii SV OMEP v Prešove a  na Teplom Vrchu
 • účasť členiek SV OMEP na odbornom seminári s medzinárodnou účasťou v Poprade
 • zapojenie členiek SV OMEP do prieskumu zameraného na Hru v predprimárnej edukácii
 • návštevy v zahraničí: Maďarsko –Budapešť (Banská Bystrica a Brezno); Poľsko – Krakov (Banská Bystrica a Brezno, Bratislava), Cyprus Nikózia (Bratislava) Srbsko (Nové Zámky, Hlohovec, Prešov, Košice)
 • zahraničné návštevy na Slovensku:  Srbsko, Česká republika; Poľsko, Maďarsko

D. Aktivity družobné a študijné – poznávacie

Študijno – poznávací zájazd do Srbska

V máji 2011 sa uskutočnil študijno – poznávací zájazd do Srbska. Zúčastnilo sa ho 27 členov aj nečlenov SV OMEP. Navštívili sme Báčsky Petrovec a okolie, kde žije skoro 80% slovenských Srbov. Navštívili sme materské školy, spoznali miestnu kultúru, pozreli historické pamiatky. Navštívili sme aj vysokú školu, ktorá pripravuje budúcich učiteľov v Novom Sade.

Konferencia Príroda a kultúra v MŠ  (Česká republika – Praha)

V novembri 2011 sa uskutočnila konferencia k vyhodnoteniu ESD projektu v Prahe, ktorej sa zúčastnili naše členky SV OMEP.

 

E. Aktivity vo vnútri RS OMEP

 • Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce – Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Nové Zámky, Levice, Trnava, Nitra, Bratislava
 • Príprava a realizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč – Banská Bystrica a Brezno
 • Príprava a organizácia konferencie – Prešov, Teplý Vrch
 • Príprava a realizácia seminára – Poprad
 • Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ a „Vianoc“ – Banská Bystrica a Brezno
 • Návšteva kultúrnych podujatí  – Banská Bystrica a Brezno
 • Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku, Srbsku, v Českej republike

 

F. Významné aktivity realizované v RS OMEP

Prieskumy  v materských školách:

Svetový projekt ESD

 

SV OMEP sa rozhodol, že v pokračujúcom projekte bude participovať. Oslovili sme materské školy, ktoré boli zapojené do 1. časti svetového projektu a ponúkli sme zapojenie do projektu aj ostatným materským školám. Koordinátorky z jednotlivých materských škôl prejavili záujem pokračovať v 2. časti projektu, ktorá bola prakticky zameraná. Do projektu boli zapojené a hodnotiacu správu odovzdali tieto materské školy:

 • Bratislava – MŠ Bancíkovej 2
 • Banská Bystrica a Brezno – MŠ Magurská, MŠ Cesta k nemocnici
 • Hlohovec – MŠ Drahovce
 • Košice – MŠ  B. Němcovej, Obrancov mieru 16 a Obrancov mieru 20
 • Nitra – MŠ Čajkovského Nitra, MŠ Ivanka pri Nitre
 • Prešov – MŠ Bernolákova, Bratislavská, Budovateľská, Čergovská, Sabinovská a Važecká
 • Rimavská Sobota – MŠ Hatvaniho Rimavská Sobota, MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa, MŠ Tisovec, MŠ Klokočova Hnúšťa

V tabuľke 2 uvádzame počet materských škôl, detí, učiteliek, projektov a aktivít, ktoré sa realizovali v pokračovaní svetového projektu v školskom roku 2010/2011.

Tabuľka 2 Prehľad o počte prihlásených a zapojených do svetového projektu v šk. roku                    2010/2011

Kategórie

Prihlásené

Odovzdané

Dievčatá

do 3 rokov

7

20

 

3 – 5 ročné

177

181

6 ročné

113

164

Spolu

294

365

Chlapci

do 3 rokov

9

0

 

3 – 5 roční

240

229

6 roční

115

216

Spolu

364

445

Počet MŠ

21

19

Počet učiteľov a rodičov

34

46/326

Počet projektov

42

82

Počet aktivít

106

184

 

 

V tabuľke 2 je viditeľný rozdiel medzi prihlásenými a tými, ktorí odovzdali záverečnú správu z realizácie svetového projektu. Z 21 prihlásených materských škôl záverečnú správu odovzdalo len 19 materských škôl. Táto skutočnosť sa odrazila, ako je vidieť, aj v ostaných položkách. Projektu sa zúčastnilo 365 dievčat a 445 chlapcov. Z materských škôl bolo zapojených 46 učiteľov a 326 rodičov. 82 projektov a 184 jednorazových aktivít nasvedčuje, že materské školy zapojené do svetového projektu, veľmi aktívne a zodpovedne pristúpili k riešeniu daného projektu. Myslím si, že materské školy počas školského roka realizujú oveľa viac aktivít a projektov na danú problematiku, ale do projektu prihlásili len tie cielené a plánované. V rôznych edukačných  situáciách, ktoré vzniknú počas pobyt detí v materskej škole, musia pani učiteľky situačne veľakrát zakomponovať do výchovno – vzdelávacieho procesu množstvo hier, aktivít, ktoré sú s problematikou environmentálnej výchovy.

 

Tabuľka 3  Prehľad  aktivít a projektov podľa dominantnej dimenzie

Dominant

dimenzia ESD

 

Socio – kultúrna

 

Environmentálna

 

Ekonomická

 

Spolu

Projekty

32

33

17

82

Aktivity

56

90

38

184

Spolu

88

123

55

266

 

V tabuľke 3 uvádzame prehľad projektov a aktivít, ktoré sledovali určité dimenzie riešenia. Ekonomická dimenzia bola najmenej zastúpená v projektoch ale aj v jednorázových aktivitách. Z určitého logického hľadiska prevládala environmentálna dimenzia, ktorá má konkrétnejšie zastúpenie v podmienkach materských škôl ako tie ostatné.

 

Tabuľka 4 Prehľad názvov projektov a aktivít v realizácii svetového projektu

 

Názvy projektov

 

Názvy aktivít

 

 • Používanie toxických látok v MŠ
 • Tvorivé dielne – jesenné, jarné
 • Zber papiera
 • Mami, oci, separujte s nami
 • Zber gaštanov
 • Zber plastových vrchnákov
 • Zber fóliových viečok od jogurtov
 • Zber škatúľ od mlieka
 • Súťaž s naturáčikom
 • Ako zimujú zvieratká
 • Poďme pozorovať prebúdzanie prírody
 • Môj priateľ strom
 • Pohybom k zdraviu
 • Malé svište
 • Nezábudka
 • Škola podporujúca zdravia
 • Wilage projekt
 • Bezpečná komunita
 • Farebný svet
 • Pomôž svojej škole
 • Vyčistíme si svet
 • Zdravý úsmev
 • Peace of the World
 • Peace at home
 • Zelená škola
 • Vitamínko a Vitalka
 • Hliníkový Skarabeus
 • Naturáčikove dobrodružstvá
 • Adamko hravo-zdravo
 • Schauma deťom
 • Žabky BUPI
 • Planéta Zem
 • Tajomstvá lesa
 • Načo nám je kyslík?
 • Prší, prší, len sa leje
 • Príbehy o vode
 • Chráňme si planétu Zem
 • Veci okolo nás
 • Úsmev ako dar
 • Fúka ,fúka severák
 • Naša planéta – Zem
 • Lukino – chrobáčik Roháčik
 • Roháčik cvičí a rastie
 • Som súčasťou prírody
 • Vidím, cítim a počujem Evička nám ochorela Ľúbim a chránim svoje mesto
 • Chcem byť zdravý a vitálny
 • Ako sa staráme – vodné korytnačky a pakobylky
 • Ľudia známi a neznámi
 • Nebezpečné materiály, separácia
 • Hladné zvieratká
 • Zachráň svoj strom
 • Naturáčik
 • Bio – bylinky
 • Sabináčik
 • Uzimené vtáčky
 • Kvet triedy
 • Miniherbárik
 • Starostlivosť o vtáčikov v zime
 • Kalendár počasia
 • Naša príroda
 • Deň jabĺčka
 • Tekvicové strašidlá
 • Snehuliacky deň
 • Pálenie Moreny
 • Deň zeme
 • Míľa pre mamu
 • Deň stromu
 • Deň bez áut
 • Separujeme odpad /2krát ročne/
 • Putovanie vodných kvapiek
 • Máme radi svoju Zem
 • Stretnutie s lesnými pedagógmi
 • Budovanie EKO plôch na školskom dvore
 • Potulky prírodou – jeseň, zima, jar, leto
 • Herbár jesenných listov
 • Zelenina z plastov
 • Vtáčie búdky
 • Snehová krajina
 • Potravinová pyramída
 • Zázračné semienka
 • Exkurzia do hvezdárne
 • Zachráň svoju planétu
 • Čo do prírody nepatrí ?
 • Zvieratká a Roháčik čistia prírodu
 • Prechádzka jesenným lesom

 

Tabuľka 4 prezentuje názvy projektov a aktivít, ktoré uvádzali riešitelia svetového projektu za jednotlivé materské školy. Veľa z nich sú pedagogickej verejnosti známe, ale niektoré z nich sú originálne a ponúkajú čitateľovi aspoň takýmto spôsobom nazrieť do materských škôl a možnosť nechať sa inšpirovať. Aktivity a projekty, ktoré realizovali materské školy, boli veľmi nápadité, tvorivé a originálne. Projekty a aktivity boli orientované na podporovanie kritického myslenia detí k zisteným faktom, na skvalitňovanie detského poznania ponúkaním rôznorodých zmysluplných podnetov stimulujúcich prežívanie, konanie a postoje detí orientované na dosiahnutie kvalitatívnych zmien v chápaní a ponímaní významu ochrany prírody a vodných zdrojov. Realizáciou projektov deti získali nové poznatky a skúsenosti o prírode a o jej nevyhnutnosti pre život na Zemi. Nadobudli nové postoje k ochrane a šetreniu prírody pred znečisťovaním. Vyjadrovali svoje hodnotiace stanoviská k znečisteniu prírody na Zemi a o dôležitosti racionálneho využívania prírody. Pre dieťa je najlepším prostriedkom na získavanie poznatkov a skúseností priama skúsenosť, kontakt a manipulácia s predmetmi. K takýmto činnostiam patria aj experimenty, ktoré môžu deti realizovať samostatne, samostatne môžu získavať nové poznatky a objavovať nové súvislosti a zákonitosti prírody, pochopiť niektoré fyzikálne javy. Experimenty môžu pomôcť deťom nájsť odpovede na ich zvedavé otázky, rozvíjať manipulačné spôsobilosti a tvorivé myslenie.

Na základe vyhodnotenia 18 správ podaných koordinátorkami z materských škôl, došli sme k nasledovným odporúčaniam, ktoré boli prezentované v hodnotiacej správe pre svetovú koordinátorku.

Odporúčania v sociálno-kultúrnom rozmere

 • Účelne využívať čas strávený s deťmi z pohľadu učiteľov a aj rodičov
 • Využitie rôznych materiálov s použitím rôznych techník
 • Tešiť sa zo spoločných výtvorov
 • Správne stolovať
 • Pestovať kladný vzťah k prírode

Odporúčania v environmentálnom rozmere

 • Šetrenie prírodného prostredia využívaním odpadového materiálu
 • Príprava zdravých jedál z prírodných surovín
 • Starostlivosť o prírodu, ochrana a  aktívna starostlivosť o živočíchov
 • Vypestovať ochranársky vzťah k prostrediu

Odporúčania v ekonomickom rozmere

 • Vážiť si hodnotu vlastnej práce a práce ostatných
 • Uvedomiť si, že pre skrášlenie svojho okolia nemusia byť vynaložené veľké finančné prostriedky. Rovnako to platí aj o racionálnej výžive
 • Chrániť biodiverzitu

 

Prieskum v materských školách zameraných na hru

Prieskum bol realizovaný online dotazníkom, ktorý bol distribuovaný cez emailové adresy členiek SV OMEP. Cieľom dotazníka bolo zistiť názor  učiteliek materských škôl na miesto a realizáciu hier v podmienkach materských škôl. Do prieskumu bolo zapojených 50 respondentov. 41 respondentiek pochádzalo z mesta a 9 z vidieka. Kvalifikácia respondentiek bola rôznorodá – 11 stredoškolsky vzdelaných, 21 z bakalárskym a 18 z magisterským titulom. V tabuľke 1 uvádzam prehľad počtu respondentov podľa veľkosti materskej školy, v ktorej pracujú.

Tabuľka 1 Počet respondentov

Počet tried v MŠ

Počet respondentov

Počet tried v MŠ

Počet respondentov

1

4

6

10

2

4

7

2

3

3

8

1

4

16

9

3

5

6

13

1

 

 

3.Významné  výzvy a aktivity v roku 2012

V roku 2012 plánuje SV OMEP zorganizovať:

–      študijno – poznávací zájazd do Českých Budějovíc (Česká republika), Budapešti (Maďarsko)

–      konferenciu k 420. výročiu narodenia J. A. Komenského

–      konferenciu k Trvalo udržateľnému rozvoju  (vyhodnotenie zapojenia do  svetového projektu)

–      výročnú členskú schôdzu SV OMEP s voľbou nového predsedníctva.

V roku 2012 ďalej  za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

–         Vytváranie a pripomienkovanie  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,

–         Participovanie na národných projektoch,

–         Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,

–         Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu,

–         Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š  SR,

–         Pokračovanie v realizácií svetového projektu.

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 730 členov a je zaregistrovaný ako  združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých  strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2011 naše členky  participovali na:

 • príprave podkladov pre POP 2012/2013
 • príprave podkladov pre Odbornú komisiu pre skupiny odborov 75 Pedagogické vedy, 76 Učiteľstvo
 • príprave podkladov k spolupráci s MPC pri organizovaní konferencií, seminárov a exkurzií

Naše členky sú v poradnom orgáne ministra školstva, v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, odbornej sekcii pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP je členkou celoslovenskej sekcie  Predprimárneho vzdelávania (pri MŠVVaŠ SR). Predsedníčka RS OMEP Bratislava ing. Katarína Koledová  reprezentovala Slovensko na európskej konferencii na Cypre.

Najbližšie európske zasadnutie OMEP bude v roku 2012 vo Varšave. Svetový kongres OMEP  v roku 2012 v Brazílii.

 

 

 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predsedníčka SV OMEP