Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia

Vážené kolegyne,

Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol dnes, 11. 12. 2017 uverejnený aktualizovaný materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia.

Materiál je aktualizovaný v časti 5 „Ospravedlňovanie  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole“ v nadväznosti na riešenie problematiky ospravedlňovania neprítomnosti detí na výchove a vzdelávaní vyvolanej listom Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti školám. Aktualizovaný materiál nahradil doterajší materiál Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Aktualizovaný materiál, schválený generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva, je uverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo_Predprimárne vzdelávanie v materských školách_ Stanoviská a informatívne materiály: http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/s vonkajším označením „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia“