Výročná správa 2007

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR
MŠ Jurkovicova 17, 08001 Prešov, e-mail:minova@unipo.sk

Vážený pán generálny riaditeľ,

posielam Vám správu  o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu   (OMEP)  za rok 2007.

1. Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania

V dňoch 28.-29.9.2007 sa uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania. Jej cieľom bolo získať informácie o koncepčných zámeroch predškolskej edukácie a kariérovom rozvoji pedagógov na Slovensku v kontexte EÚ. Hlavnými usporiadateľmi boli SV OMEP, RS OMEP Banská Bystrica – Brezno, MPC Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, PF UMB Banská Bystrica, KŠÚ Banská Bystrica. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a primátora mesta Banská Bystrica Ivana Saktora.
Konferencie sa zúčastnili hostia z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie.
Všetkých prítomných  182 účastníkov  konferencie privítali  s veľmi zaujímavým programom deti zo súboru Matičiarik.  Celou konferenciou nás sprevádzala Jarmila Jakálová, ktorá  privítala a predstavila vzácnych hostí: pána Bancika vedúceho prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici, pani štátnu tajomníčku Obrimčákovú, viceprimátora mesta Banská Bystrica  pána Kazíka, pána prednostu MsÚ Lukaja, vedúcu odboru školstva, kultúry a športu  MsÚ v Banskej Bystrici pani Sýkorovú, riaditeľa KŠÚ pána Topoľského, viceprezidentku pre Európu OMEP pani  Rabušicovú z Brna a pani Gašparovú štatutárku Spoločnosti pre predškolskú výchovu.. Nasledovali pozdravy hostí  a postupne odzneli hlavné referáty:
pani Pajdlhauserová z MŠ SR – Predprimárna edukácia v kontexte celoživotného vzdelávania vo významných dokumentoch (autorka príspevku vychádzala z Charty učiteľa, Delorosovej správy, Bolonskej deklarácie, Memoranda celoživotného vzdelávania, Európskeho kvalifikačného rámca s implementáciou do našich dokumentov)
pani Guziová zo ŠPÚ – Skúmanie rozvíjajúcich kompetencií detí vo veku 2-5 rokov (autorka príspevku predstavila výskumný nástroj na skúmanie rozvíjajúcich kompetencií detí)
pani Rabušicová  MU Brno – Prechod z materskej školy do základnej školy očami dospelých a detí (autorka príspevku prezentovala výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorého sa zúčastnili inšpektorky, starostovia obcí, rodičia a detí)
pani Hajdúková ŠŠI – Pohľad štátnej školskej inšpekcie na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách (autorka príspevku sa zamýšľa nad výchovou a vzdelávaním detí v materských školách, ktorých význam  stále nie  ešte docenený)
pán Valica MPC – Kariérny rozvoj učiteľa (autor príspevku sa zameral na predstavenie kariérneho rozvoja učiteľa, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zákona o postavení učiteľa)
pani Kasáčová PF UMB – Vzdelávanie učiteliek materských škôl – trendy a perspektívy (autorka príspevku sa  aktuálne zamýšľala nad vzdelávaním učiteliek v minulosti, v súčasnosti a perspektívami do budúcnosti)
pani Nagy Jenóné  PF v Sarvaši – Predstavenie alternatívneho programu – Predškolská výchova prostredníctvom umenia (autorka príspevku predstavila alternatívny program, ktorý sa realizuje v materských školách v Maďarsku)
Hlavné referáty boli na vysokej odbornej úrovni, veľmi zaujímavé, podnetné a inšpiratívne. V popoludňajších hodinách účastníci konferencie mohli navštíviť príslušné materské školy.
29.9.2007 sa ráno uskutočnila členská schôdza SV OMEP. Na nej predsedníctvo SV OMEP navrhlo za čestného člena predsedníctva pani  Baďuríkovú a ento návrh predniesla pani Hajdúková. Členská schôdza jednohlasne tento návrh prijala. Hospodárka pani Imrichová prítomných oboznámila s hospodárením a pani tajomníčka Čížová so stavom členskej základne. V rôznom pani predsedníčka Miňová informovala členov SV OMEP o Európskej konferencii, ktorá sa uskutočnila vo Švajčiarsku v dňoch 30.5.– 2.6.2007. Na tejto konferencii sa Slovenská republika uchádzala o organizáciu Európskej konferencie spojenej s regionálnou členskou schôdzou na rok 2008. Naša kandidatúra bola schválená a v roku 2008, kedy je okrúhle 60. výročie vzniku OMEP, bude táto konferencia  v dňoch 9.-12.4.2008 v Bratislave.
16.-17.7.2007 sa uskutočnila svetová konferencia v Mexiku, kde sa volila nová predsedníčka. Stála sa ňou  Ingrid Pramling Samuelsson zo Švédska. Predsedníčka ďalej informovala členky, že sa pripravuje študijno – poznávací zájazd do Nemecka. Poďakovala všetkým členkám, ktoré sa spolu podieľajú pri tvorbe a pripomienkovaní dôležitých strategických materiálov, ktoré sa dotýkajú predškolskej výchovy.
V závere členskej schôdze prítomní hlasovaním rozhodli, že výročná členská schôdza sa  v roku 2008 uskutoční  v Prešove.
Po členskej schôdzi,  konferencia ďalej pokračovala  vo svojom programe. Odzneli následovné referáty:
pani Marxtová  Praha – Cudzie jazyky v materských školách
pán Stephen Raymond Wats a Jiří Šoltýs Praha (ceet language solutions) –  Sprievodca metodikou výučby anglického jazyka v materskej škole
Obidva príspevky boli zamerané na problematiku oboznamovania  detí  v materských školách s cudzím jazykom a to anglickým prostredníctvom novej, zaujímavej metodiky.
pani Waltraud Matz  Rakúsko – Materská škola v Dolnom Rakúsku ( pani inšpektorka oboznámila prítomných s organizáciou, metodikou  fungovania materských škôl v Dolnom Rakúsku)
pani Babiaková PF UMB – Príprava profesijného štandardu učiteľov predprimárneho vzdelávania (autorka príspevku oboznámila učiteľky materských škôl s profesijným štandardom, ktorý sa pripravuje)
pani Novakovová DIC – Snoezelen ako náhrada materinského lôžka (autorka príspevku predstavila zaujímavú metódu, ktorá sa realizuje v Čechách a postupne sa dostáva aj na Slovensko)
pani Kollárová  PF Trnava – Tvorivá dramatika v predškolskom vzdelávaní (autorka príspevku poukázala na dôležitosť využívania tvorivej dramatiky v edukácii detí predškolského veku)
pani Miňová PF PU – Predprimárna edukácia z pohľadu praxe (autorka príspevku prezentovala  názory učiteľov materských škôl na predprimarnu edukáciu z pohľadu pripravovaných zmien)
pani Imrichová (MŠ  Jurkovičova Prešov) – Portíková PF PU – Škola v prírode ako súčasť edukácie pre deti predškolského veku (autorky príspevkov predstavili zaujímavý projekt školy v prírode, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť edukácie detí materských škôl v prírodnom prostredí)
Z cieľového a obsahového zamerania konferencie vyplynuli tieto závery:

 1. Spolupracovať na všetkých úrovniach pri tvorbe a následnej implementácii dôležitých  legislatívnych zámerov v oblasti predškolskej výchovy.
 2. Podporovať rozvíjajúce kompetencie detí počas celého školovania detí v podmienkach materských škôl.
 3. Prehlbovať partnerstvo rodiny, materskej školy a základnej školy v oblasti pripravenosti detí na vstup do základnej školy.
 4. Zabezpečovať systém riadenia materských škôl kvalifikovanými odborníkmi pre predškolskú výchovu.
 5. Kontinuálnym vzdelávaním učiteľov materských škôl prispievať k rozšíreniu a prehlbovaniu ich poznatkov, zručností a postojov.

Z tejto konferencie bude vydaný zborník a všetci účastníci konferencie dostanú certifikát.

2.  Aktivity realizované v regionálnych sekciách
SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 7 regionálnych sekciách. Tieto aktivity rozdelíme do štyroch  oblastí:
A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu  prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Didaktické aktivity; Hlasová výchova ako súčasť pedagogickej komunikácie; Prístup k detskej literatúre v  MŠ prostredníctvom tvorivej dramatiky; Predčitateľská gramotnosť v MŠ; Tvorivá dramatika v  MŠ 2. časť;   Rozprávka ako vzdelávací a výchovný prostriedok;  Rozvíjanie literárnej gramotnosti v rámci kultúrnej gramotnosti;

B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky  literárnej tvorivosti detí – Predškoláčik;
 • prehliadky hudobnej tvorivosti –  Bystrický slávik, Brezniansky  slávik;
 • prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti – Moja najkrajšia hračka; Detské vianočné trhy; Vianoce na hrade;
 • prehliadky literárnej a hudobnej tvorivosti – Deti deťom; Školy na námestí; Zlatý slávik;
 • prehliadky motorických  zručností detí – detské športové olympiády, Dni športu;  súťaž v stavaní  snehuliakov;
 • prehliadky pódiových skladieb –  Radosť z pohybu;

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl
 • účasť na konferenciách a odborno – metodických seminároch
 • panelová diskusia: Výchova a vzdelávanie – pripravované zmeny
 • odborný seminár: Spoločná Európa v otázkach predškolskej edukácie
 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu

D. Aktivity  družobné a  študijné – poznávacie

 • zahraničné návštevy: v Čechách – Praha,  Brno,  České Budějovice
 • domáce návštevy: okolie Bratislavy

 

3. Významné  výzvy a aktivity v roku 2008

 • 9.-12.4.2008 zrealizovať Európsku konferenciu OMEP a regionálne stretnutie.
 • 6.-8.8.2008  zúčastniť sa celosvetového kongresu OMEP v Kanade – Quebec City.
 • V októbri 2008  naplánovať a zrealizovať konferenciu SV OMEP  s medzinárodnou účasťou spojenú s výročnou  členskou schôdzou pri príležitosti 15. výročia vzniku SV OMEP.

V roku 2008 za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

 • Pripomienkovanie Zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a ďalších  koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,
 • Participovanie na obsahovej reforme školstva ,
 • Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠ SR
 • Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,
 • Preskúmanie pripravenosti detí, učiteliek materských škôl a materiálnych podmienok na pripravované obsahové zmeny v kurikule materských škôl,
 • Nadviazanie  spolupráce s európskymi výbormi OMEP.

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako  združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých  strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2007  sedemnásť našich členiek participovalo na:

 • Tvorbe Profesijného rozvoja učiteľa v kariérnom systéme
 • Tvorbe nového kurikula predškolskej výchovy
 • Tvorbe metodicko – didaktického materiálu: Výchova a vzdelávanie v materských školách v triedach s heterogennou vekovou skladbou detí
 • Tvorbe metodickej príručky pre rodičov a učiteľky materských škôl: Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine

Štyri naše členky sú v poradnom výbore ministra školstva a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy.

PaedDr. Monika Miňová
predseda SV OMEP

Mgr. Peter Juráš
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva
MŠ SR, Stromová 1
813 30 Bratislava 1