Výročná správa 2013

cropped-logo.png

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE

PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE

WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR

MŠ Jurkovičova 17, 08001 Prešov, email:monika.minova@pf.unipo.sk, mobil: 0903117772

 

 

Správa o činnosti Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP)

za rok 2013

 

 

1. Významné konferencie

A. Environmentálna udržateľnosť v predprimárnom vzdelávaní Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Trenčianske Teplice zorganizovali 14. – 15. 06. 2013 v Trenčianskych Tepliciach vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Environmentálna udržateľnosť v predprimárnom vzdelávaní pod záštitou Dušana Čaploviča ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom vedecko-odbornej konferencie bolo poukázať

na postavenie a vnímanie problematiky environmentálnej udržateľnosti v obsahu predprimárneho vzdelávania,

na skúmanie environmentálnej výchovy nielen v podmienkach materských škôl,

na realizáciu environmentálnych aktivít a projektov so zapojením detí, učiteľov, rodičov, starých rodičov a verejnosti.

Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedecko-odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.zástupkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

PhDr. Štefan Škultéty primátor Trenčianskych Teplíc,

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., PaedDr. Ilona Uváčková a PaedDr. Monika Miňová, PhD.

V popoludňajších hodinách vystúpilo 9 odborníkov, ktorých príspevky boli zamerané na prezentáciu poznatkov, názorov a zistení o problematike environmentálnej udržateľnosti z rôznych oblastí predškolskej výchovy a edukácie. V druhý deň konania konferencie boli pre účastníkov pripravené workshopy, ktoré viedli odborníci z danej oblasti Ing. Zuzana Gallayová, PhD. a Mgr. Miloš Vincík, PhD. Súčasťou sprievodných aktivít konferencie bola prezentácia materských škôl zapojených do svetového projektu, prehliadka materskej školy a mesta Trenčianske Teplice.

Výsledky svetového projektu Part 3 Intergenerational Dialogues for ESD boli  prezentované v dňoch 9. – 13. 7. 2013 na svetovom kongrese OMEP v Šanghaji, kde SV OMEP malo svoje zastúpenie.

Z konferencie vyplývajú tieto závery:

 1. Zriadiť, vytvoriť hrové centrá a kútiky prírody v zmysle environmentálnej profilácie školy.

 2. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom materiálno-technické vybavenie prírodovedných centier a doplnenie školského areálu zeleňou.

 3. Vytvoriť priestor pre zriadenie školského pozemku / záhradky na priamu činnosť detí.

 4. Vytvoriť podmienky / zabezpečiť individuálne a kontinuálne vzdelávanie učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy a zabezpečiť doplnenie učiteľskej knižnice environmentálnou literatúrou.
 5. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy pri realizácii aktivít a projektov s environmentálnou problematikou.
 6. Prehodnotiť limitujúce predpisy, ktoré obmedzujú či priamo zakazujú konzumáciu dopestovanej zeleniny a ovocia na školskom pozemku, konzumáciu ovocia a zeleniny prinesených rodičmi, prípravu jedál a ochutnávok,

 7. Zapojiť sa do pokračovania svetového projektu.

B. Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Košice zorganizovali 11. 12. 10. 2013 v Košiciach vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 20. výročia vzniku SV OMEP pod názvom Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien pod záštitou Dušana Čaploviča  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo poukázať na prítomnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie v kontexte súčasných zmien a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedecko-odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. zástupkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

PaedDr. Mária Kavečanská vedúca referátu školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice,

doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,

doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc. prvá predsedníčka SV OMEP,

PaedDr. Jana Bolebruchová predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: PhDr. Viera Hajdúková, PhD., prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., PaedDr. Ilona Uváčková, doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. a prof. Dr. hab. Božena Irena Muchacká. K danej téme sa prihlásilo 14 príspevkov od odborníkov z celého Slovenska a z Poľska.

V sobotu 12. 10. 2013 vo vybraných materských školách v Košiciach: Materská škola Obrancov mieru 16, Materská škola B. Němcovej 4, Materská škola Park Angelinum 7, Materská škola Tatranská 23 a Súkromná materská škola Mánesova 23 prebiehali workshopy a panelové diskusie k obsahu výchovy a vzdelávania k jednotlivým vzdelávacím oblastiach pod vedením lektorov z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, z MŠVV a Š v SR a ŠŠI:

Riadenie materských škôl aktuálny stav PhDr. Viera Hajdúková, PhD. a PaedDr. Ilona Uváčková,

Jazyková oblasť Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.,

Matematická oblasť PaedDr. Edita Šimčíková, PhD. a Mgr. Blanka Tomková, PhD.,

Hudobná oblasť PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.,

Prírodovedná oblasť doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

Súčasťou sprievodných aktivít konferencie boli potulky Košicami s odborným výkladom profesionálneho sprievodcu, prezentácia materských škôl mesta Košíc, výstava mnohých vydavateľov odbornej literatúry, didaktických pomôcok a hračiek.

  Konferencia sa niesla v slávnostnom duchu – Slovenský výbor OMEP oslavoval v roku 2013 svoje 20. výročie založenia, preto pri tejto príležitosti boli odovzdané ocenenia významným osobnostiam za aktívnu a tvorivú prácu a jej prínos v prospech predškolskej výchovy na Slovensku.

Z konferencie vyplynuli tieto závery:

 • Rešpektovať opodstatnenosť a dôležitosť inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania detí ako prvého článku školského systému v Slovenskej republike.

 • Rešpektovať detstvo ako výnimočné a ničím nenahraditeľné obdobie v živote človeka.

 • Rešpektovať osobitosti a výnimočnosť predškolského obdobia aj z pohľadu špecifík zmysluplného učenia sa detí a učenia detí predškolského veku prostredníctvom vytvárania adekvatných podmienok na učenie a učenia sa detí.

 • Zabezpečiť celodenné predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými učiteľmi.

 • Dodržiavať princíp rovnoprávnosti prístupu detí k výchove a vzdelávaniu.

 • Nezasahovať do zákonom stanovených rozhodovacích kompetencií riaditeľov vydaním všeobecne záväzného nariadenia.

 • Nebrániť zo strany zriaďovateľa alebo zamestnávateľa učiteľom ďalej sa vzdelávať.

 • Skvalitniť vzdelávanie učiteľa materskej školy v pregraduálnej príprave vo všetkých formách štúdia.

 • Sformulovať a akreditovať vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských škôl ako nositeľov reformy školstva .

 • Nadväzovať spoluprácu s ostatnými krajinami Európy a sveta s cieľom vzájomného porovnávania školských systémov,  inšpirácie pre skvalitnenie predprimárnej edukácie na Slovensku s prihliadaním na špecifiká socio-kultúrnych a historických podmienok.

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciách

SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 12 regionálnych sekciách (Bratislava a okolie, Nitra, Komárno, Banská Bystrica a okolie, Levice, Rimavská Sobota, Prešov, Košice, Hlohovec, Nové Zámky, Trnava a Žilina). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich oblastí:

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno – vzdelávaciu prácu v materských školách

 • odborno – metodické semináre na tému: Osobnostná pedagogika v edukácii, Aplikácia právnych predpisov lektorkou, Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Pedagogické poradenstvo, Ako kvalitne…, Tvorivá dramatika (Banská Bystrica a Brezno); Pletenie vianočných venčekov z papiera s ukážkou hotových prác (Hlohovec);Metodická ukážka pre učiteľky v MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Veľkonočné tradície (Nové Zámky); Digitálne technológie (Nové Zámky); Seminár k revidovanému ŠVP s ich tvorcami (Trnava); Edukačná aktivita: Operacionalizácia špecifických cieľov pri plánovaní edukačného procesu v MŠ (Žilina); Výtvarné umenie v materskej škole (Žilina); Rozvíjanie jemnej motoriky detí prostredníctvom práce s drôtikom (Žilina); Využívanie netradičných foriem a metód práce s papierom s cieľom rozvíjania psychomotorických kompetencií dieťaťa (Žilina); Pedagogická diagnostika v materskej škole (Prešov); Kurikulárne zmeny v materskej škole (Prešov); Nové techniky pri vytváraní symbolov Veľkej noci (Komárno); Príčiny a dôsledky klesajúcej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ (Komárno); Taxonómie a formulácia špecifických cieľov pri plánovaní edukačných aktivít v MŠ a výmena skúsenosti pri práci s vlastnými ŠkVP (Komárno); Kniha pre deti predškolského veku (Košice)

Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno-metodických seminároch organizovaných v spolupráci s MsÚ, KŠÚ, MPC na území Slovenska, s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku.

B. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti

 • prehliadky literárnej tvorivosti detí: Rozprávkové klbko a Slniečko (Rimavská Sobota); Predškoláčik a Malí Chalupkovci (Banská Bystrica a Brezno),

 • prehliadky hudobnej tvorivosti: Zlatý slávik (Rimavská Sobota); Bystrický slávik a Brezniansky slávik (Banská Bystrica a Brezno); Gemerské folklórne slávnosti v Klenovci (Rimavská Sobota); Spievanky, spievanky (Hlohovec); Interpretácia detských vianočných piesní na Trojičnom námestí (Trnava),

 • prehliadky výtvarnej a pracovnej tvorivosti:Strašidlá,Rozšantená jeseň, Moja obľúbená rozprávka, Strašidlá (Banská Bystrica a Brezno); Dúhový kolotoč (zapojili sa všetky RS OMEP – Banská Bystrica ); Svet okolo nás (zapojili sa všetky RS OMEP – Prešov); výstavka výtvarných prác (Rimavská Sobota); prezentovanie výtvarnej tvorivosti pri výzdobe vianočných stromčekov (Trnava); Mesto a dedina očami detí (Hlohovec); Mám rád/rada svoje mesto Košice (Košice),

 • prehliadky tvorivosti: Gemerská kytička (Rimavská Sobota),
 • prehliadky motorických zručností detí: detská športová olympiáda (Banská Bystrica a Brezno, Bratislava, Košice),

 • prehliadky Malých zdravotníkov: Nové Zámky,

 • ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel: Na Ondreja, na Luciu, Vynášanie Moreny, Stavanie Mája praktické ukážky (Rimavská Sobota),

 • vystúpenia detí na verejnosti: Dni mesta – Deti mestu, Deti deťom (Banská Bystrica a Brezno); Otvorené scény pri príležitostí Dní miest a obcí, Deň matiek, deň rodiny, Vítanie jesene spojená s opekaním, Mikuláš, Fašiangové karnevaly s rodičmi (Rimavská Sobota); Deň matiek, Úcta k starším, Mikuláš (Bratislava),

 • dni otvorených dverí v materských školách

 • zapojenie materských škôl do rôznych projektov: Bezpečná škôlka a Ekologická stopa, Levy, tigre, mačky a iné šelmy; Moja Trnava; Jesenná krása; Maľovaný sen Vianoc (Trnava),

 • zapojenie materských škôl do svetového projektu pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj (Nitra, Banská Bystrica a Brezno, Hlohovec, Rimavská Sobota, Prešov, Košice),

 • iné: Interaktívne divadlo Kapitán Kotvička (Hlohovec)

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie vzdelávanie

 • klub riaditeliek materských škôl

 • odborné stretnutia: riaditeliek a učiteliek materských škôl k aktuálnym otázkam predprimárneho vzdelávania, napr. nový ŠVP, legislatívnych zmien týkajúcich sa materských škôl (všetky RS OMEP);

 • účasť členiek RS OMEP na vzdelávaní cez Národný projekt „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“

 • stretnutia s cvičnými učiteľkami (Prešov),

 • vydanie metodiky: Sobotová, J. a kol.: Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine (Košice)

 • účasť členiek SV OMEP na sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Košiciach

 • účasť členiek na vedecko – odbornej konferencii SV OMEP v Trenčianskych Tepliciach a v Košiciach

 • účasť členiek na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou v Štúrove

 • účasť členiek SV OMEP na konferencii v Hornom Smokovci

D. Aktivity družobné a študijné – poznávacie

 • návštevy v zahraničí: v rámci projektu „Coménius Regio“ absolvovanie mobility v Maďarsku (Banská Bystrica a Brezno); Rakúsko (Prešov, Košice),Rakúsko, Chorvátsko, China (Bratislava), Petrohrad (Košice)

 • zahraničné návštevy na Slovensku: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko

 • nadviazanie kontaktu s materskou školou v Nemecku v meste Bautzen, v Českej republike a vo Francúzsku (Žilina)

E. Aktivity vo vnútri RS OMEP

 • Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce

 • Príprava a realizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč (Banská Bystrica a Brezno), Svet okolo nás (Prešov)

 • Príprava a organizácia konferencie – Trenčianske Teplice a Košice

 • Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ a „Vianoc“ – Banská Bystrica a Brezno

 • Návšteva kultúrnych podujatí – Banská Bystrica a Brezno

 • Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku, Srbsku, v Českej republike

F. Významné aktivity realizované v RS OMEP

Prieskumy v materských školách:

Svetový projekt ESD

Do svetového projektu sa zapojilo 6 regionálnych sekcií SV OMEP z 12:

Banská Bystrica a Brezno – MŠ Magurská, Tatranská, Radvanská

Hlohovec – ZŠ s MŠ Drahovce

Košice – MŠ B. Němcovej, Obrancov mieru 16, Obrancov mieru 20, Park mládeže, Dénešova a Watsonova

Nitra – MŠ Beethovenova, Čajkovského, Novomeského

Prešov – MŠ Budovateľská, Čergovská, Ľubotice a Hanušovce nad Topľou

Rimavská Sobota – MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa, MŠ Tisovec

Počet MŠ: 19 (16 mestských materských škôl a 3 vidiecke materské školy)

Do projektu Part 3 Intergenerational Dialogues for ESD sa zapojilo 19 materských škôl, 2081 detí, 127 učiteliek, 1534 rodičov a 1064 starých rodičov. V tabuľke 1 uvádzame dominantné ciele projektu a počet projektov a aktivít k daným cieľom.

Tabuľka 1 Prehľad o projektoch a aktivitách podľa výberu cieľa

Dominantné ciele projektu Projekty Aktivity Spolu
Cieľ č. 1

Ako používame plasty?

13

5

18

Cieľ č. 2

Odkiaľ je jedlo?

7

2

9

Cieľ č. 3Ako sa hráte s hračkami a s ostatnými deťmi?

5

3

8

3.Významnévýzvy a aktivity v roku 2014

V roku 2014 plánuje SV OMEP zorganizovať:

 • študijno – poznávací zájazd do Budapešti (Maďarská republika),

 • konferenciu v spoluorganizácii s ČV OMEP k Rovnosti pre udržateľnosť (vyhodnotenie zapojenia do svetového projektu),

 • konferenciu k životnému jubileu členky predsedníctva SV OMEP,

 • konferencia spojená s členskou schôdzou SV OMEP.

V roku 2014 ďalej za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť sa o:

 • Vytváranie a pripomienkovanie koncepčných materiálov a legislatívnych návrhov,

 • Participovanie na národných projektoch,

 • Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti predprimárnej edukácie,

 • Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu,

 • Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š SR,

 • Pokračovanie v realizácií svetového projektu.

V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2013 naše členky participovali na:

 • príprave podkladov pre POP 2013/2014

 • pripomienkovaní zákona o financovaní

Naše členky sú v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, Odbornej komisii pre predprimárne vzdelávanie pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP je členkou Celoslovenskej sekcie Predprimárneho vzdelávania(pri MŠVVaŠ SR). Predsedníčka RS OMEP Bratislava Ing. Katarína Koledová reprezentovala SV OMEP na európskej konferencii v Záhrebe v Chorvátsku a svetovom kongrese v Shanghai v Chine.

Najbližší svetový kongres a európska konferencia OMEP bude 1. – 5. 07. 2014 v Corku v Írsku.

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

predseda SV OMEP