Vyjadrenie SV OMEP k návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Vážené členky SV OMEP a kolegyne pani učiteľky materských škôl,

 18.09.2014 sme sa s predsedníčkou RS OMEP Košice Mariannou Jamborovou zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré inicioval  pán Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini vo veci inovácie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Na tomto stretnutí bol prítomný štátny tajomník Juraj Draxler (pán minister sa stretnutia z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť), vedúca služobného úradu Henrieta Crkoňová, zastupujúci generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Marián Galan  a Ondrej Divinský riaditeľ odboru základných škôl.

Všetkým prítomným sme spolu aj s predsedníčkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu Janou Bolebruchovou a Oľgou Podprodskou predniesli stanovisko k návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Zverejňujeme naše vyjadrenie, ktoré sme odovzdali aj v písomnej podobe a poskytujeme Vám k nahliadnutiu celé znenie návrhu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách v podobe akej bol predložený na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na pracovnom stretnutí v máji 2014 boli prednesené autorom inovovaného ŠVP pripomienky. Tieto pripomienky mali autori zapracovať alebo odôvodniť, prečo pripomienky, ktoré predniesli priamo riadené inštitúcie ministerstva školstva a stavovské organizácie, nebudú akceptovať. Zverejňujeme Vám návrh inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý  je v poradí treťou verziou tohto dokumentu (október 2013, máj 2014 a september 2014), ku ktorému sme sa mali možnosť vyjadriť.

 

 

Vážené členky SV OMEP, vážené kolegyne pani učiteľky materských škôl,

SV OMEP svoje vyjadrenie na tomto webovom sídle zverejňuje s vedomím, že nemusia sa s ním stotožniť všetky pani učiteľky v materských školách, ale je potrebné o týchto dôležitých stanoviskách vedieť, diskutovať o nich a vyjadriť svoj názor.

Na tento dôležitý dokument je možné reagovať v písomnej podobe priamo pánovi ministrovi školstva.